Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2020/21:188 Moderna tillståndsprocesser för elnät

Motion 2020/21:4068 av Lars Hjälmered m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2020/21:188
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad
2021-05-12
Bordlagd
2021-05-18
Granskad
2021-05-18
Hänvisad
2021-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra undantaget för redan miljöprövade verksamhetsområden och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på godkännande från Energimarknadsinspektionen för att inleda process hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med mer kraftfulla förslag för att förkorta tillståndstiderna och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska få i uppdrag att utvärdera ifall de föreslagna ändringarna ger effekt och i så fall till vilken grad och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Det råder bred enighet bland expertorganisationer och myndigheter om att vi kommer se ett ökat elbehov framöver. Det i sin tur ställer inte bara högre krav på ökad elproduktion utan även på utbyggt elnät. Det är därför av största vikt att korta och förenkla tillstånds­processerna – speciellt när det kommer till elnät. Moderaterna anser att regeringens proposition är en bra bit på vägen mot förenklade tillståndsprocesser och står bakom större delen av propositionen. Det är dock tydligt att ändringarna som föreslås i reger­ingens proposition inte räcker för att skapa den förändring som behövs. Moderaterna anser att det i grunden behöver tas ett helhetsgrepp på elsystemets funktionssätt och reglering för att på riktigt göra skillnad.

Gällande propositionen anser Moderaterna att tillståndsprocesserna hade kunnat förenklas ytterligare om det funnits större tydlighet när det kommer till att ge undantag från kravet på nätkoncession för de verksamheter som redan miljöprövats i en tidigare process. I dagsläget finns det en rad olika verksamheter som får lov att undantas men från Energimarknadsinspektionens sida råder det otydlighet ifall undantaget tillämpas eller ej på dessa verksamheter. Detta borde ändras genom att förordningen blir mer tydlig för aktörer med redan miljöprövat verksamhetsområde.

I propositionen föreslås det att processen hos Lantmäteriet, där aktörer ansöker om ledningsrätt, ska kunna inledas samtidigt som koncessionsprocessen. Moderaterna välkomnar detta men vill att processen ska kunna inledas även utan ett godkännande från Energimarknadsinspektionen. Då blir det upp till företagen själva att bestämma huruvida de vill ta den ekonomiska risken genom att inleda ledningsrättsprocessen innan ett godkännande från Energimarknadsinspektionen rörande koncessionen.

I övrigt anser Moderaterna att regeringen bör återkomma med kraftfulla förslag för att underlätta och korta tillståndsprocessen för elnät. Det behövs en översyn från allt till myndighetsresurser, domstolsprocesser, tillåtlighetsprövning och processerna hos både Lantmäteriet och andra myndigheter. Experter menar på att regeringens förslag till proposition kortar processen från tio till åtta år. Det är bra men inte tillräckligt. Gör vi inte ytterligare åtgärder riskerar Sverige att hamna efter i elektrifieringen. Moderaterna anser därför även att regeringen bör ges i uppdrag att utvärdera och följa upp att de avsedda förändringarna ger effekt och i så fall hur mycket när det kommer till att korta och förenkla tillståndsprocesserna.

 

 

Lars Hjälmered (M)

 

Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Lotta Olsson (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

 

 

Yrkanden (4)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tydliggöra undantaget för redan miljöprövade verksamhetsområden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 2.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ta bort kravet på godkännande från Energimarknadsinspektionen för att inleda process hos Lantmäteriet och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 3.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med mer kraftfulla förslag för att förkorta tillståndstiderna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 • 4.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska få i uppdrag att utvärdera ifall de föreslagna ändringarna ger effekt och i så fall till vilken grad och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2020/21:NU22
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.