Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2019/20:183 Förlängd giltighetstid för undersökningstillstånd

Motion 2019/20:3642 av Helena Lindahl m.fl. (C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2019/20:183
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Hänvisad
2020-06-15
Bordlagd
2020-06-15
Inlämnad
2020-06-15
Granskad
2020-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Nyligen antog regeringen en lagrådsremiss gällande förlängning av undersöknings­tillstånd. Det är en fråga som gruvbranschen har efterfrågat de senaste månaderna och som är betydelsefull med tanke på de effekter som följer av covid-19.

Prospektering efter mineraltillgångar bedrivs ofta av renodlade prospekteringsbolag med tillgång till riskkapital. Många av bolagen är små och väldigt specialiserade och har inga inkomster från egen gruvproduktion, vilket gör att de är helt beroende av kapital som kommer utifrån. Med tanke på den ovisshet som råder med corona är finansiering inte helt lätt att ta del av nu när konkurrensen om riskvilligt kapital ökar.

Som gruvland behöver Sverige dessa företag – inte minst eftersom behovet av metaller ökar och för att klara klimatomställningen av energiproduktion, transporter och energilagring.

När det gäller prospektering måste man enligt minerallagen ha undersöknings­tillstånd. Det är en process som tar lång tid, bl.a. för att man inte alltid kan utföra undersökningar hela säsongen. Det kan bero på att man behöver ta särskild hänsyn till exempelvis naturskydd och rennäring. Vidare är det också en process som är dyr – i många fall anlitas experter från andra länder och ofta behövs specialiserad utrustning som i nuläget är svår att få till Sverige.

Om undersökningsarbete inte har bedrivits riskerar prospekteringsföretaget att mista sitt tillstånd och de investeringar som har gjorts blir i så fall förgäves. Effekterna av corona har tyvärr gjort att stora delar av den tid som man kan ägna åt fältarbete under innevarande år kan vara borta, och ingen vet hur det blir den kommande säsongen.

Ett undersökningstillstånd gäller i tre år och kan efter detta och under särskilda omständigheter förlängas i sammanlagt tre omgångar.

Det lagförslag som regeringen nu har lagt fram omfattar endast de undersöknings­tillstånd som är inne på sitt allra sista år – de får med den nya lagen ett år till. Lag­ändringens begränsning – att endast låta den omfatta de undersökningstillstånd som är inne på det allra sista året – är enligt vår mening omotiverad. Att förlänga alla giltiga undersökningstillstånd skulle inte medföra varken stora kostnader eller merarbete för Bergsstaten.

Därför föreslår vi att regeringen återkommer med en komplettering där alla giltiga undersökningstillstånd snarast möjligt förlängs ett år och det utan krav på att bolagen ska ha utfört prospekteringsarbetet under det senaste året. När det gäller stenkol, olja och gasformiga kolväten delar vi dock regeringens uppfattning att undersöknings­tillstånd på dessa områden inte ska omfattas av förlängningen.

 

 

Helena Lindahl (C)

 

Peter Helander (C)

Per Schöldberg (C)

Rickard Nordin (C)

Niels Paarup-Petersen (C)

 

Yrkanden (1)

 • 1.
  Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska återkomma med förslag till ändring i minerallagen som innebär en förlängning av giltighetstiden för samtliga undersökningstillstånd och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Näringsutskottet
  Betänkande 2019/20:NU20
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.