Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2018/19:77 Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning

Motion 2018/19:3062 av Jonny Cato Hansson och Helena Vilhelmsson (båda C)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2018/19:77
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2019-04-10
Bordlagd
2019-04-11
Granskad
2019-04-11
Hänvisad
2019-04-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tydligare koppling mellan bristande deltagande i återfallsförebyggande åtgärder och den villkorliga frigivningen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Att kunna komma tillbaka i arbete efter avtjänat straff är grundläggande för möjligheten till återanpassning. För att förbättra de intagnas förutsättningar på arbetsmarknaden är arbetsdrift och utbildning därför av stor betydelse för att öka möjligheterna för dem att komma tillbaka till ett liv fritt från brott. Detsamma gäller intagnas möjligheter att genomgå utbildningsinsatser. Centerpartiet vill att det ska vara tydligt för de intagna som inte deltar i arbete, utbildning eller programverksamhet att detta kan få konsekvenser för deras verkställighet exempelvis i form av uppskjuten villkorlig frigivning.

Även Kriminalvårdens behandlingsprogram är centrala för att den intagne ska kunna lämna ett liv med droger och kriminalitet. Centerpartiet vill att målet ska vara att alla intagna som är i behov av behandling för kriminalitet, missbruk, aggressioner eller våldsamt beteende ska genomgå Kriminalvårdens behandlingsprogram.

Riksdagen har tidigare i tillkännagivanden till regeringen krävt bl.a. att regeringen skärper reglerna om villkorlig frigivning för dem som återfallit i likartad brottslighet och att regeringen överväger om gärningsmän som dömts för vålds- eller sexualbrott bör ha en skyldighet att delta i lämpliga behandlingsprogram. Regeringen har i den aktuella propositionen lyft att det kräver ytterligare underlag att föreslå en ordning som innebär en tydligare koppling mellan bristande deltagande i återfallsförebyggande åtgärder och den villkorliga frigivningen. Centerpartiet anser att det bör få konsekvenser för den intagnes möjligheter att få permission och villkorlig frigivning att vägra att delta i ett behandlingsprogram eller andra återfallsförebyggande åtgärder. Centerpartiet vill att regeringen tillsätter en utredning med fokus på detta.

 

 

Jonny Cato Hansson (C)

Helena Vilhelmsson (C)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en tydligare koppling mellan bristande deltagande i återfallsförebyggande åtgärder och den villkorliga frigivningen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Justitieutskottet
  Betänkande 2018/19:JuU25
  Utskottets förslag
  Bifall
  Kammarens beslut
  Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.