Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud

Motion 2017/18:3977 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:81
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-02-07
Bordlagd
2018-02-08
Granskad
2018-02-08
Hänvisad
2018-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fängelse för överträdelse av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ringa överträdelse av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen.
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade möjligheter att i fler fall utdöma elektronisk fotboja vid kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen.
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontaktförbud med elektronisk övervakning för gärningsmän dömda för vålds- och sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna har en nollvision gällande allt våld, men det går inte att bortse från att våldet i landet inte är könsneutralt. Våldet begås av och drabbar de båda könen i olika utsträckning, där kvinnor i synnerhet drabbas av det sexualiserade våldet på ett sådant sätt att det generellt utgör en allvarlig inskränkning av deras trygghet, livsmönster och i förlängningen medborgerliga rätt till ett tryggt och säkert liv.

Kontaktförbudets syfte är att förebygga våld i nära relationer. Det meddelas av rättsväsendet till någon som riskerar att begå brott mot, förfölja eller allvarligt trakassera en annan person. I verkligheten handlar det ofta om kvinnor som riskerar att utsättas för våld av sina nuvarande eller före detta män.

År 2016 ansökte över 12 000 personer om kontaktförbud, och majoriteten av dessa var kvinnor. Berättelserna från dem som blivit utsatta berör, och bör beröra, många. I vissa fall handlar det om hundratals ovälkomna meddelanden som skickas varje dag, i andra fall om fysiska närmanden eller våld. I ett par fall finns det inte längre någon som kan berätta om övergreppen.

Medan vi ser positivt på regeringens förslag om en bättre kontroll av kontaktförbud genom elektronisk övervakning, anser vi att denna åtgärd är otillräcklig för att återställa det skydd och den trygghet som alla medborgare förtjänar.

Förenkla utfärdandet av kontaktförbud

Det är alldeles för svårt för utsatta kvinnor att få en ansökan om kontaktförbud beviljad mot en man som riskerar att utsätta henne för kvinnovåld. Som ett resultat av detta får cirka 70 procent av alla som ansöker om kontaktförbud avslag. Kontaktförbudet har ett viktigt signalvärde, som dock går förlorat när en sådan stor andel av ansökningarna inte går igenom. Än värre än den låga andelen beviljade ansökningar är att skillnaderna är geografiskt markanta. Beroende på var en ansökan om kontaktförbud lämnas in kan risken att få avslag dubbleras och mer därtill. Sverigedemokraterna vill att lagstiftningen ska ändras så att det blir betydligt lättare än i dag för utsatta kvinnor att få kontaktförbud utfärdade. När detta görs vill vi även att lagstiftningen utformas så att sannolikheten att få en ansökan om kontaktförbud beviljad blir mer rättssäker och att regelverket får en mer enhetlig tillämpning över landet.

Fängelse för överträdelse av kontaktförbud

Straffet för att bryta mot ett kontaktförbud av normalgraden kommer med regeringens proposition vara detsamma som i dag, med andra ord böter eller fängelse i högst ett år. För att kontaktförbudet ska ge resultat krävs det att straffet blir så pass kännbart att få vill riskera att överträda det. Vid sidan av att det ska bli lättare för kvinnor att få kontaktförbud utfärdade vill vi därför även att straffet för överträdelse skärps genom att minimistraffet sätts till fängelse i enlighet med vad utredningen Våld i nära relationer (SOU 2014:49) föreslår.

Ringa överträdelse av kontaktförbud

Ansvarsfriheten vid ringa fall av överträdelse har vid tillfällen visat sig vara problematisk. Vi anser därför att det även på denna punkt är rimligt att följa utredningens förslag så att den som överträder ett kontaktförbud av ringa fall döms till böter, förutsatt att kontakten inte kan anses vara klart ursäktlig.

Större möjligheter att utdöma elektronisk fotboja vid kontaktförbud

Justitieutskottet riktade ett tillkännagivande gentemot regeringen i samband med betänkande 2014/15:JuU18 Våldsbrott och brottsoffer om att utreda frågan om huruvida kraven för när kontaktförbud får förenas med elektronisk övervakning är för höga. Vi anser inte att regeringens proposition uppfyller det krav som utskottet ställde då den endast berör gärningsmän som tidigare brutit mot ett kontaktförbud. Regeringen bör därmed återkomma med ett förslag där elektronisk fotboja kan utdömas som en förstahandsåtgärd vid kontaktförbud vid fler tillfällen.

Kontaktförbud med elektronisk övervakning för gärningsmän dömda för vålds- eller sexualbrott

För den som dömts för ett vålds- eller sexualbrott gentemot en närstående finns det med nuvarande och föreslagen lagstiftning ingen möjlighet att utfärda ett kontaktförbud med elektronisk övervakning vid frisläppandet, även om hotbilden är stor. Vi anser därför att det behövs kompletterande lagstiftning som möjliggör detta för att säkerställa att den som blivit utsatt ska kunna känna sig trygg.

<

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att förenkla utfärdandet av kontaktförbud för utsatta kvinnor och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fängelse för överträdelse av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ringa överträdelse av kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökade möjligheter att i fler fall utdöma elektronisk fotboja vid kontaktförbud och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU25
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 5. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kontaktförbud med elektronisk övervakning för gärningsmän dömda för vålds- och sexualbrott och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU25
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.