Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag

Motion 2017/18:3951 av Mikael Eskilandersson m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:62
Tilldelat
Civilutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-01-18
Granskad
2018-01-22
Bordlagd
2018-01-23
Hänvisad
2018-01-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det av järnvägstrafiklagen tydligt ska framgå att ersättning för ideell skada, t.ex. psykiskt lidande, till lokförare som kört på en person som avlidit ska betalas så som skada har tillfogats tredje man, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.

Motivering

Personpåkörningar till följd av självmord är på järnvägen tyvärr ganska vanligt förekommande. Vid en sådan tragisk händelse tas lokföraren ur säkerhetstjänst, och det är företagsläkaren som bedömer när lokföraren får återgå i säkerhetstjänst.

Efter en sådan händelse betalar Trafikverket ut ersättning för begravningskostnader och gravvård – hur mycket avgörs från fall till fall – samt en ideell ersättning till närmast anhöriga om cirka ett prisbasbelopp kronor/anhörig.

Lokföraren i sin tur, som mot sin vilja har haft ihjäl en annan människa, vilket alltid är en traumatisk händelse som förföljer lokföraren under hela dennes verksamma tid, får ingen ersättning alls från Trafikverket. För att få ut någon ersättning (sveda/värk) så tvingas lokföraren efter ett par månader till ett oftast förnedrande samtal med försäkringsbolaget (AFA); oftast rör det sig om några symboliska tusenlappar. Självklart bör Trafikverket (i propositionen Ny järnvägslag benämnd infrastrukturförvaltaren) betala ut samma ersättning till lokföraren som till de närmast anhöriga.

Enligt Trafikverkets rapport Åtgärder mot personpåkörningar på järnväg inträffar ca 60–80 självmord varje år på landets järnvägar.

Efter vad som följer av 5 kap. 1 § i gamla järnvägstrafiklagen (1985:192) ska Trafikverket som utgångspunkt ersätta alla person- och sakskador som orsakas av järnvägsdrift, ett s.k. strikt ansvar. Detta strikta ansvar medför att Trafikverket normalt betalar ersättning till vissa anhöriga till tredje man som avlidit till följd av järnvägstrafik utan att göra skillnad på om det varit fråga om en olycka eller ett självmord. Sådan ersättning brukar enligt uppgift från Trafikverket avse dels ersättning för begravningskostnader, dels ersättning för ideell skada till vissa nära anhöriga med ett schablonbelopp om ett prisbasbelopp.

Järnvägstrafiklagen ger däremot inte, så som den är skriven, någon rätt till ersättning för ideell skada, t.ex. psykiskt lidande, till lokförare som kört på en person som avlidit.

 

 

Mikael Eskilandersson (SD)

 

Roger Hedlund (SD)

Per Klarberg (SD)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det av järnvägstrafiklagen tydligt ska framgå att ersättning för ideell skada, t.ex. psykiskt lidande, till lokförare som kört på en person som avlidit ska betalas så som skada har tillfogats tredje man, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
  Behandlas i
  Civilutskottet
  Betänkande 2017/18:CU12
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.