Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen

Motion 2017/18:3934 av Per Klarberg och Jimmy Ståhl (båda SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:41
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-11-16
Granskad
2017-11-27
Bordlagd
2017-11-28
Hänvisad
2017-11-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen fortlöpande och med högre geografisk detaljrikedom ska följa upp Postnords utförande av samhällsomfattande posttjänster och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sverigedemokraterna verkar för att hela Sverige ska blomstra och att de boende i hela landet ska åtnjuta samma grundläggande service och tillgänglighet. Vi ser det som viktigt att folk har möjligheten att bo kvar i en miljö där de känner sig rotade, har ett socialt nätverk samt en platsbunden tillhörighet och identitet.

Urbaniseringen som skett i Sverige, och som tog fart under 1900-talet, har lett till en ond spiral, där arbete lockat människor till storstäderna; inflyttningen till städerna lett till avfolkning på landsbygden; det minskade befolkningsunderlaget på landsbygden lett till ett minskat antal arbetstillfällen och neddragen service, vilket genom återkoppling förstärkt den olyckliga utvecklingen.

Detta har lett till en demografisk strukturskillnad mellan stad och landsbygd, där främst de unga på landet sökt sig till staden samtidigt som de äldre stannat kvar. Medan städernas främsta utmaning är att lösa bostadsfrågan, är glesbygdskommunernas att upprätthålla en acceptabel nivå av samhällstjänster.

Tillgång till posttjänst är – trots vår ständigt mer digitaliserade värld – alltjämt en förutsättning för att kunna bo, leva och arbeta. Det är därför av yttersta vikt att samma villkor, i så stor utsträckning som möjligt, gäller för stad och landsbygd.

I dagsläget har Postnord det samhällsomfattande uppdraget att tillhandahålla posttjänster. Detta är nödvändigt på grund av att den låga befolkningstätheten i stora delar av landet inte erbjuder det kundunderlag som krävs för en tillräckligt konkurrensutsatt postmarknad och fler rikstäckande postföretag.

Med anledning av vikten av en välfungerande posttjänst i hela landet ser Sverigedemokraterna en detaljerad uppföljning av Postnords uppdrag vara av yttersta vikt för att kunna vidta åtgärder nödvändiga för att bromsa avfolkningstrenden på landsbygden och erbjuda de boende den service de har rätt till. Detta måste ske fortlöpande och med betydligt högre detaljrikedom än nuvarande redovisning[1], då förutsättningar mellan stad och land i så pass hög utsträckning skiljer sig åt.

Sverigedemokraterna vill med anledning av detta att regeringen fortlöpande och i större geografisk detalj utvärderar Postnords arbete – speciellt på landsbygd.

 

 

Per Klarberg (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

 

[1] Nuvarande redovisning görs enbart genom riksgenomsnitt och döljer således regionala skillnader genom att landsbygdens avvikelser får litet genomslag då enbart en tiondel av befolkningen

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen fortlöpande och med högre geografisk detaljrikedom ska följa upp Postnords utförande av samhällsomfattande posttjänster och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.