Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande

Motion 2017/18:4091 av Erik Bengtzboe m.fl. (M)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:204
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-04-11
Bordlagd
2018-04-12
Granskad
2018-04-12
Hänvisad
2018-04-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2017/18:204 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen att tidigare riksdagsbindningar när det gäller tillträde, behörighet och urval till högskoleutbildning ska hävas. Moderaterna anser inte att regeringen på ett fullgott sätt förklarar vad ett sådant beslut skulle få för konsekvenser. Vidare innehåller propositionen mycket lite information som indikerar vad regeringen har för syn gällande tillträde till högre utbildning.

För grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå föreslår regeringen att det ska krävas att den sökande har nödvändiga kompetenser för att kunna tillgodogöra sig sådan utbildning. Men redan i dag kan den som helt eller delvis saknar de formella förkunskaper som krävs till en eller flera utbildningar ansöka om att få sin reella kompetens prövad. Regeringen tydliggör inte hur förslaget förhåller sig till prövningen av reell kompetens och Moderaterna kan därför inte ställa sig bakom förslaget. Inte heller bemöts på ett fullgott sätt den kritik som remissinstanser som UKÄ framhållit, nämligen att förslaget om nödvändiga kompetenser skapar en otydlighet i förhållande till övrig lagstiftning.

När det gäller särskild behörighet föreslår regeringen att de krav som ställs ska vara helt nödvändiga för att studenten ska kunna tillgodogöra sig utbildningen. I situationer då ett urval behöver göras föreslår regeringen att urvalsgrunderna fortfarande ska vara betyg, resultat från högskoleprovet och av högskolan bestämda urvalsgrunder. Detta gäller redan i dag och regeringens förslag innebär därmed inte någon förändring i förhållande till nuvarande bestämmelser.

Med anledning av ovanstående anser Moderaterna att riksdagen bör avslå proposition 2017/18:204 Fler vägar till kunskap – en högskola för livslångt lärande i sin helhet.

 

 

Erik Bengtzboe (M)

 

Betty Malmberg (M)

Michael Svensson (M)

Maria Stockhaus (M)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår proposition 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande.
  Behandlas i
  Utbildningsutskottet
  Betänkande 2017/18:UbU25
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.