Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali

Motion 2017/18:4020 av Björn Söder m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:180
Tilldelat
Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-27
Granskad
2018-04-05
Bordlagd
2018-04-10
Hänvisad
2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet och jordbruksutveckling i Mali och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka det humanitära biståndet till utsatta flyktingar i Malis närområden och tillkännager detta för regeringen.
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag bör skjuta till medel till försvarsbudgeten för att kompensera för de indirekta ekonomiska påfrestningar som Försvarsmakten utsätts för i och med stabiliseringsinsatsen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Enligt FN finns det lägen, särskilt i konflikt- och postkonfliktområden i Afrika, när det är nödvändigt med säkerhetsfrämjande insatser för att samtidigt också kunna bedriva ett effektivt biståndsarbete som främjar en positiv och hållbar utveckling i det aktuella landet. Även den svenska biståndsmyndigheten Sida vittnar om att utmaningarna för att bedriva det svenska biståndsarbetet kan vara större där det inte finns en fredsbevarande styrka på plats. Samtidigt ska påpekas att det också finns tillfällen då det är väldigt viktigt att på marken särskilja de militära insatserna och de rent civila insatserna för att de civila och humanitära insatserna inte ska uppfattas vara inblandade i en militär konflikt.

I den aktuella situationen i Mali menar vi att en fungerande FN-ledd fredsfrämjande insats i dagsläget är en förutsättning för att kunna bedriva ett effektivt bistånd och nå en hållbar utveckling i landet.

Den aktuella insatsen i Mali har både ett FN-mandat och är ledd av FN. Insatsen har vidare ett mandat att utföra sju huvudsakliga uppgifter:

 1. Stabilisering av större tätbefolkade områden och bidrag till att staten återfår kontrollen i hela landet.
 2. Stöd för genomförandet av planen för övergångsperioden inklusive den nationella politiska dialogen och valprocessen.
 3. Skydd av civila och FN-personal.
 4. Främjande och skydd av mänskliga rättigheter.
 5. Stöd för humanitärt bistånd.
 6. Stöd för bevarande av kultur.
 7. Stöd för nationell och internationell rättvisa.

I en situation där Sverige inte har ett svenskt existensförsvar att tala om, samtidigt som det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde ser mycket osäkert ut, anser vi det inte vara läge för ytterligare påfrestningar i försvarsbudgeten. Vi anser därför att regeringen redan i den kommande vårbudgeten bör ge besked om ökade resurser till försvaret, åtminstone additionella medel i syfte att kompensera för de indirekta ekonomiska påfrestningar som det innebär för Försvarsmakten att genomföra insatsen.

Enligt regeringens proposition är de humanitära behoven i Mali och Sahelregionen omfattande. En humanitär kris pågår i hela Sahelområdet, vilken i huvudsak beror på förändrade vädermönster och höga spannmålspriser. Enligt FN är i dag ca 4,1 miljoner människor i Mali drabbade av matosäkerhet och i behov av humanitärt stöd. Mellan 2017 och 2018 har antalet barn som lider av allvarlig akut undernäring ökat med mer än 10 procent, från 142 000 till 165 000, och totalt 635 000 barn är akut undernärda.

Vid sidan av livsmedel och jordbruksutveckling är behoven av sanitet och vatten stora.

År 2015 uppgick det humanitära stödet till 64,7 miljoner kronor och 2016 till 62 miljoner kronor. År 2017 uppgick det svenska humanitära stödet till totalt 105 miljoner. Av detta stöd gick 75,8 miljoner kronor via Sida. Då behovet av humanitärt stöd ökat menar vi att Sverige bör förstärka de humanitära insatserna till flyktingar och bistånd som går till humanitärt stöd, vatten, sanitet och jordbruksutveckling i Mali.

Vi vill på sikt att de regionala styrkorna ska överta det fulla säkerhetsansvaret i regionen. Sveriges medverkan ska enbart ses som ett tillfälligt bidrag för att skapa förutsättningar för att Malis regering och omkringliggande länder, med intressen i regionen, ska kunna överta och säkerställa civilbefolkningens möjlighet att ta del av bistånd och leva utan fruktan för sina liv och sin fysiska hälsa.

 

 

Björn Söder (SD)

 

Markus Wiechel (SD)

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet och jordbruksutveckling i Mali och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:UFöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka det humanitära biståndet till utsatta flyktingar i Malis närområden och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:UFöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen i sina kommande budgetförslag bör skjuta till medel till försvarsbudgeten för att kompensera för de indirekta ekonomiska påfrestningar som Försvarsmakten utsätts för i och med stabiliseringsinsatsen och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i
  Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
  Betänkande 2017/18:UFöU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.