Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån

Motion 2017/18:4018 av Per Klarberg m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2017/18:161
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2018-03-27
Granskad
2018-03-30
Bordlagd
2018-04-10
Hänvisad
2018-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen avslår proposition 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån.

Motivering

I propositionen föreslås ändringar i offentlighets- och sekretesslagen. Syftet med ändringarna är bl.a. att skydda personuppgifter hos CSN i ärenden om körkortslån. Lånet är i första steget avsett att riktas till vissa arbetslösa, men regleringen i detalj av denna målgrupp kommer senare att preciseras på förordningsnivå. Men i föreslagen lydelse går det dock att utläsa:

Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos Centrala studiestödsnämnden om körkortslån samt lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.

Vi sverigedemokrater menar att föreslagen lydelse är otydligt formulerad och vi ser därmed möjligheten att förslaget enbart kan rikta sig till just flyktingar och vissa andra utlänningar. Därmed kan förslaget tendera att positivt särbehandla vissa grupper i samhället.

I propositionens avsnitt om ”intresseavvägning” går det även att utläsa:

När det gäller ansökan om nedsättning av återbetalningsbelopp och avskrivning av lån kan det till exempel förekomma känsliga uppgifter i form av förväntade inkomster och uppgifter om hälsa. Mot den enskildes intresse av sekretess måste ställas att lånen finansieras av offentliga medel, vilket medför att det finns ett starkt allmänintresse av insyn i ärenden om körkortslån.

Vi sverigedemokrater menar därmed att förslaget i propositionen ytterligare kan tendera att mörklägga kostnader för integrationspolitiska tillkortakommanden beroende på hur regeringen framöver väljer att precisera målgruppen för körkortslån.

Sammantaget så är vi positivt inriktade till vissa delar i propositionen som behandlar bl.a. ökade kontroller av utbetalda medel, men frågeställningarna gällande till vilka dessa lån slutligen riktar sig, hur stora de ekonomiska avskrivningarna blir och den totala kostnaden för svenska skattebetalare anser vi som högst osäkert. Vi ställer oss frågande till att släppa igenom ett lagförslag som inkluderar målgruppsdefinitioner som ännu ej är fastställda. Vi anser därmed att propositionen En möjlighet till körkortslån ska avslås i sin helhet.

 

 

Per Klarberg (SD)

 

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen avslår proposition 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2017/18:TU19
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.