Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2016/17:59 Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet

Motion 2016/17:3573 av Per Ramhorn m.fl. (SD)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2016/17:59
Tilldelat
Socialutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-01-12
Bordlagd
2017-01-18
Granskad
2017-01-18
Hänvisad
2017-01-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på tillståndsplikt ska gälla alla utövare oavsett driftsform, även för verksamheter som drivs av kommuner och landsting, och tillkännager detta för regeringen.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de hårdare kraven på tillståndsplikt även ska gälla för verksamheter som är inriktade mot placering av vuxna och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Vi välkomnar regeringens förslag om tillståndsplikt för verksamhet inom socialtjänsten som kommunen överlämnar genom avtal. Vi välkomnar också tillståndsplikt för att yrkesmässigt få bedriva verksamhet som har till uppgift att till socialnämnden föreslå familjehem och jourhem till barn samt som lämnar stöd och handledning till familjehem och jourhem som tar emot barn.

Likvärdiga krav bör ställas på alla aktörer i välfärden oavsett utförare. Därför anser vi att tillståndsplikt ska gälla alla utförare oavsett driftsform. Vi vill även införa tillståndsplikt eller något som motsvarar en ägarprövning för verksamheter som har kommuner och landsting som utförare. Detta då vi anser att det är viktigt att vi ställer lika hårda krav på alla oavsett driftsform.

Vad gäller tillståndsplikt för verksamheter med konsulentstöd till familjehem och jourhem så är vår invändning att dessa regler även ska gälla verksamheter som är inriktade mot placering av vuxna. Bland annat har IVO påpekat att det finns verksamheter som ger stöd både till familjehem som tar emot barn och som tar emot vuxna.

Vi delar IVO:s kritik att ett hem som är inriktat mot båda målgrupperna blir en svårhanterlig konstruktion eftersom det skulle ha två olika regelsystem att förhålla sig till vad gäller tillståndsplikten.

 

 

Per Ramhorn (SD)

Yrkanden

 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kravet på tillståndsplikt ska gälla alla utövare oavsett driftsform, även för verksamheter som drivs av kommuner och landsting, och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU11
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att de hårdare kraven på tillståndsplikt även ska gälla för verksamheter som är inriktade mot placering av vuxna och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Socialutskottet
  Betänkande 2016/17:SoU11
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.