Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2016/17:224 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet

Motion 2017/18:347 av Adam Marttinen och Patrick Reslow (SD, -)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2016/17:224
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämnad
2017-09-27
Bordlagd
2017-09-28
Granskad
2017-09-28
Hänvisad
2017-09-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår proposition 2016/17:224 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet.
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av en nationell djurskyddspolis och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Stockholms län och Gotland är unika i den mån att det ingen annanstans i landet finns en sammanhållen grupp poliser som hanterar hela djurskyddsbiten från brottsutredningar och omhändertaganden till omplacering eller avlivning av plågade djur. Inrättandet av en särskild djurskyddspolis har varit en stor framgång som lett till mindre lidande för såväl människor som djur. Den lokala djurskyddspolisen har i samband med det dagliga arbetet byggt upp en spetskompetens i samverkan med länsstyrelsen, åklagare och domstolar – en spetskompetens som nu riskerar att gå förlorad om länsstyrelserna tar över Polismyndighetens arbetsuppgifter på djurområdet.

Sverigedemokraterna vill, i stället för att djurskyddet nedprioriteras, säkerställa att den långa traditionen av ett starkt djurskydd lever kvar framöver. Vi vill därför se att det införs en djurskyddspolis på nationell nivå för att samordna verksamheten och utveckla det förebyggande arbetet, samt att öka lagföringen och skapa en mer rättssäker hantering av brott mot djur.

Medan det är tydligt att Polismyndigheten lider av stor resursbrist, något som Sverigedemokraterna påpekat och budgeterat för att åtgärda år efter år, menar även samtliga länsstyrelser att regeringens förslag medför att de samhällsekonomiska, effektivitetsmässiga och administrativa konsekvenserna antingen är negativa eller otillräckligt utredda och riskerar att skapa stora underskott och negativt påverka kvaliteten i djurskyddsarbetet. Vidare anser länsstyrelserna att förslagen innebär mycket små eller inga vinster resurs- eller effektivitetsmässigt för Polismyndigheten.

Sverigedemokraterna anser att det behövs kraftigt höjda anslag till Polismyndigheten för att lösa den kris som råder, för att utöka antalet utbildningsplatser på polishögskolan och för att skapa incitament för poliser som slutat att återvända till yrket. För att säkerställa att en nationell djurskyddspolis inte belastar den vardagliga polisverksamheten vill vi introducera en särskild utbildning i sy

Yrkanden

 1. Riksdagen avslår proposition 2016/17:224 Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU6
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om införandet av en nationell djurskyddspolis och tillkännager detta för regeringen.
  Behandlas i: Justitieutskottet
  Betänkande 2017/18:JuU1
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Behandlas i betänkande (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.