Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2013/14:256 Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Motion 2014/15:44 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2013/14:256
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-10-13
Bordlagd
2014-10-16
Hänvisad
2014-10-21
Granskad
2014-10-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilda skäl inte ska krävas för att anta att ett omhändertagande av föremål är otillräckligt för att säkerställa att beslutet följs.
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verkställighetsåtgärder för att säkra betalning av sanktionsavgiften bör gälla så länge det finns ett beslut om hindrande av fortsatt färd.

Bakgrund

Propositionen föreslår att det ska införas en ny lag som ska ange vilka åtgärder som får vidtas för att säkerställa efterlevnad av polis eller tulls hindrande av fortsatt färd samt polismans beslut om att fordon inte får fortsätta färden. Det föreslås att det ska finnas en möjlighet för en polisman eller tulltjänsteman att omhänderta fordonsnycklar eller andra föremål som behövs för färden. För att söka efter sådan egendom ska en polisman eller tulltjänsteman få kroppsvisitera fordonets förare och genomsöka fordonet. Om det finns synnerliga skäl ska även fordonets passagerare få kroppsvisiteras. Om det av särskilda skäl kan antas att ett omhändertagande av sådan egendom inte är tillräckligt ska Polismyndigheten eller Tullverket få besluta att fordonet ska förses med låsanordning (klampning). En åtgärd ska i normalfallet få bestå i högst 24 timmar, men om fordonet utgör en påtaglig fara för trafiksäkerheten ska åtgärden upphöra först när det inte längre finns skäl för den.

Klampning bör som åtgärd prioriteras

Vänsterpartiet har tidigare efterfrågat ett lagförslag för att tillåta klampning och välkomnar därför i väsentliga delar propositionen. Klampning minskar riskerna för osund konkurrens och skapar bättre förutsättningar för arbetsmiljön och trafiksäkerheten. I motsats till regeringen så menar vi i likhet med Sveriges Åkeriföretag och Svenska Transportarbetareförbundet att klampning bör vara norm för att säkerställa att förbudsbeslut följs. Vi delar därmed inte regeringens förslag att det ska krävas särskilda skäl för att anta att omhändertagande av föremål (t.ex. fordonsnycklar eller registreringsskyltar) inte är tillräckligt för att få genomföra klampning. För att verkställa beslut tillförlitligt som hindrar fortsatt färd bör inte hinder föreligga att genomföra klampning genom att införa krav på att särskilda skäl ska krävas för att anta att ett omhändertagande av föremål inte är tillräckligt för att säkerställa att beslutet följs. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Regeringen föreslår att omhändertagande eller klampning får vidtas när ett beslut om att fordon inte får fortsätta färden har fattats för att säkerställa att en sanktionsavgift betalas. Det är ett förslag som Vänsterpartiet helt ställer sig bakom och något som vi tidigare föreslagit. Däremot stödjer vi inte förslag om att åtgärden endast kan bestå i högst 24 timmar. Verkställighetsåtgärder för att säkra betalning av sanktionsavgift bör gälla så länge beslut om hinder av fortsatt färd föreligger. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

.

Emma Wallrup (V)

 

Stig Henriksson (V)

Jens Holm (V)

Amineh Kakabaveh (V)

Birger

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att särskilda skäl inte ska krävas för att anta att ett omhändertagande av föremål är otillräckligt för att säkerställa att beslutet följs.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU3
  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verkställighetsåtgärder för att säkra betalning av sanktionsavgiften bör gälla så länge det finns ett beslut om hindrande av fortsatt färd.
  Behandlas i: Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU3
  Utskottets förslag: Bifall
  Kammarens beslut: Bifall

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.