Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2013/14:241 Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Motion 2014/15:38 av Emma Wallrup m.fl. (V)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2013/14:241
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämnad
2014-10-06
Granskad
2014-10-07
Bordlagd
2014-10-08
Hänvisad
2014-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

PDF
DOCX

 

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att införa en maxtaxa för taxiresor.

Bakgrund

Den svenska taximarknaden omreglerades 1990 med bl.a. mål om att öka konkurrensen med rimliga priser. År 2012 tillkännagav riksdagen för regeringen att det behövdes en utredning som belyser för- och nackdelar med den genomförda omregleringen av taxi. Riksdagen underströk vikten av att ta ett samlat grepp om taxinäringens utveckling så att taxiresenärernas behov av att kunna känna sig trygga och säkra tillgodoses. I Transportstyrelsens rapport från 2013 konstateras att priserna har stigit mer än aktuella index. I februari 2014 redovisade Transportstyrelsen fördjupade analyser om taxiverksamheten som helhet och om hur pågående och planerade åtgärder kan lösa de samlade problem som förekommer och vid behov föreslå ytterligare åtgärder som lösning på kvarstående problem. I propositionen föreslås därför ett antal lagändringar inom taxitrafikområdet.

Det föreslås att den som har trafiktillstånd och som tillämpar ett jämförpris över 500 kr för färden ska se till att prisuppgift lämnas. Prisuppgiften ska ange ett högsta pris för färden och uppgiften ska lämnas när färden beställs. Bevis om prisuppgiften ska lämnas till passageraren före färden och ska bevaras hos taxiföraren och tillståndshavaren. Det föreslås även att taxifordons registreringsskylt ska få tas om hand av en polisman om taxameterutrustningen inte uppfyller föreskrivna krav. Det föreslås även att en taxiförarlegitimation ska få tas om hand av en polisman om legitimationen är ogiltig på den grunden att legitimationen inte har förnyats eller att en annan legitimation har lämnats ut.

Maxtaxa krävs för tydlig reglering och sund konkurrens

Vänsterpartiet anser att taxibranschen i dag har ett flertal brister och har därför tidigare föreslagit ett flertal åtgärder för att förbättra situationen för både resenärer och förare. Vi välkomnar därför de förslag som föreslås i propositionen med ett undantag. Vi bedömer att förslag om att bindande prisuppgift ska lämnas före färd är otillräckligt. Vid omregleringen av taxinäringen 1990 upphörde bl.a. den av samhället fastställda maximitaxan. Många taxiresenärer har sedan dess upplevt problem med att vissa taxiföretag har en hög prissättning. Under perioden 2010–2013 hade Transportstyrelsen 127 ärenden som rörde klagomål från taxikunder som ansett sig betalat ett för högt pris. Samtliga ärenden rörde Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det är också väl känt att turistnäringen i storstäderna upplever det som ett stort problem. I internationell jämförelse är det mycket ovanligt att det råder fri prissättning på taxiresor. För att kunderna inte ska behöva riskera att betala över tio gånger det pris som ett seriöst taxibolag debiterar menar vi att det behövs tydligare reglering än att prisuppgift ska lämnas innan färden. Vi ser risk med att sådan information inte alltid blir tydlig för kunden. I likhet med Svenska Transportarbetareförbundet och Landsorganisationen i Sverige (LO) anser vi att maxtaxa är den effektivaste metoden och bör återinföras. Även Stockholms Handelskammare och Sveriges Kommuner och Landsting är tveksamma till om den föreslagna åtgärden är tillräcklig och anser att prisreglering vore den mest effektiva metoden. Regeringen bör återkomma med förslag om införande av maxtaxa för taxiresor. Detta bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

 

.

Emma Wallrup (V)

 

Jens Holm (V)

Maj Karlsson (V)

Hans Linde (V)

Karin Rågsjö (V)

<

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med förslag om att införa en maxtaxa för taxiresor.
  Behandlas i
  Trafikutskottet
  Betänkande 2014/15:TU4
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Behandlas i betänkande (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.