Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.

Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2012/13:136
Tilldelat
Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning
2013-04-10
Bordläggning
2013-04-23
Hänvisning
2013-04-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
S22010

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kopplingen mellan skolans karriärtjänster och forskning vid lärosätena.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förskollärares möjlighet till karriärtjänster.

 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om titeln förstelärare.

Motivering

Det enskilt viktigaste för elevernas resultat är att de möter en skicklig lärare. Högre kunskapsresultat i den svenska skolan kräver att många begåvade och ambitiösa studenter väljer att utbilda sig till lärare. Då måste det också löna sig bra att utbilda sig till och arbeta som lärare. Kontinuerlig fortbildning och kompetensutveckling med nära koppling till akademien ska vara naturliga inslag i lärarrollen. Lärare ska kunna utveckla sig och göra karriär i yrket. Socialdemokraterna vill därför se fler karriärvägar för lärare och förskollärare. Regeringens förslag till karriärvägar lämnar dock mer att önska, och Socialdemokraterna vill se fyra förändringar:

Lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning

Lärare som har en licentiatexamen eller har disputerat inom utbildningsvetenskap, pedagogik, pedagogiskt arbete eller allmändidaktik, alltså vetenskapliga ämnen som ligger mycket nära skolans kärnområde, kommer inte i fråga för en lektorstjänst med regeringens förslag. En konsekvens av det blir bl.a. att många av de lärare som är antagna och går i forskarskolor i dag eller de lärare som är s.k. kommundoktorander inte har möjlighet att söka lektorstjänst efter disputationen. Inte ens många av de lärare som i dag har lektorstjänster i skolan passar in i det föreslagna systemet. Det gäller inte minst lärare mot de yngre åldrarna i grundskolan som gått vidare till forskarutbildning. Bland dessa är det vanligt att man har tagit en licentiatexamen eller avlagt en doktorsexamen med en sådan inriktning. Att utesluta ämnen vars vetenskapliga forskningsfokus är lärande om lärandet, dvs. lärarnas vetenskapliga kärna, riskerar att undergräva den utbildningsvetenskapliga forskningens ställning såväl i akademin som i praktiken. Lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning bör breddas i enlighet med detta resonemang.

Koppling mellan skolans karriärtjänster och forskning vid lärosätena

Regeringens förslag till karriärtjänster i skolan behöver få en närmare koppling till den högre utbildningen och forskningen vid högskolor och universitet. Både den föreslagna försteläraren och lektorn måste hålla sig ajour med ämnet/ämnesutvecklingen och/eller skolforskningen generellt. Forskarutbildade lärare måste om de ska fortsätta att forska ingå i ett sammanhang med andra forskare för att utvecklas. Regeringen bör lämna förslag till hur samverkan mellan skolan, lärare med karriärtjänster och lärosätena ska se ut från såväl skolans och lärarnas som lärosätenas utgångspunkt.

Förskollärares möjlighet till karriärtjänster

Det finns inget som motiverar att legitimerade förskollärare inte skulle ha liknande möjligheter till karriär som lärare i det övriga skolväsendet nu föreslås få. Inom förskolekollektivet finns det många disputerade förskollärare, och den svenska förskolans utveckling skulle stärkas ytterligare med inrättande av karriärtjänster i förskolan. Reformen bör således även omfatta förskolan.

Titeln förstelärare

Titeln förstelärare ter sig gammaldags. Titlar som utvecklingslärare eller särskild kvalificerad lärare ger en bättre bild av tjänsteinnehållet och passar betydligt bättre i en modernare språkdräkt. Regeringen bör därför ändra titeln förstelärare till en mer modern titel.

Stockholm den 10 april 2013

Ibrahim Baylan (S)

Louise Malmström (S)

Håkan Bergman (S)

Caroline Helmersson Olsson (S)

Thomas Strand (S)

Gunilla Svantorp (S)

Adnan Dibrani (S)

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kopplingen mellan skolans karriärtjänster och forskning vid lärosätena.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förskollärares möjlighet till karriärtjänster.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om titeln förstelärare.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.