Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2007/08:139 En modernare rättegång – några ytterligare frågor

Motion 2007/08:Ju36 av Thomas Bodström m.fl. (s, v, mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2007/08:139
Tilldelat
Justitieutskottet

Händelser

Inlämning
2008-05-06
Bordläggning
2008-05-08
Hänvisning
2008-05-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
-s96014

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår propositionen i de delar där man föreslår att prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgörande i familjemål.

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av de nya vårdnadsreglerna.

Motivering

I propositionen föreslår regeringen bl.a. att systemet med prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgöranden i familjemål. Flera remissinstanser ställer sig negativa till att prövningstillstånd införs i familjemål.

Vi menar, i likhet med flera andra, att just när det gäller familjemål visar det sig att tingsrätternas bedömning i många fall skiljer sig åt. Möjligheten till överprövning framstår därför som ett viktigt och rimligt rättssäkerhetskrav, särskilt i processer som har så stor betydelse för barn. I alla beslut som rör barn är det av avgörande betydelse att se till deras bästa och behov. Det följer av barnkonventionen, som Sverige har ratificerat. Begreppet barnets bästa bör tolkas så att några begränsningar i överklagande inte bör införas.

Genom att det i familjemål ges möjlighet till överprövning skapas bättre förutsättningar för ett enhetligt dömande. Dessutom menar vi, i anslutning till Sveriges advokatsamfund, att det faktum att ett mål prövas både i tingsrätt och i hovrätt innebär en begränsande effekt avseende upprepade processer. Familjemål är till sin karaktär mål där ofta talan väcks återkommande i samma ärende efter att för parten nya fakta inkommit. Vi menar att en part som har fått sin sak prövad i två instanser lättare kan acceptera beslutet än om frågan enbart prövats i en instans.

Den 1 juli 2006 började nya vårdnadsregler att gälla. Regler infördes som hade till syfte att barnens bästa tydligare ska komma till uttryck i lagstiftningen. En uttrycklig bestämmelse infördes om att domstolen vid bedömningen av om vårdnaden ska vara gemensam ska fästa avseende särskilt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. För att tydliggöra vikten av samförståndslösningar och underlätta för föräldrar att komma överens föreslås att domstolen aktivt ska verka för att föräldrarna når en samförståndslösning som är till barnets bästa. Domstolen ska också kunna uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att komma överens. Handläggningen av verkställighet av avgöranden om vårdnad, boende och umgänge flyttas från förvaltningsdomstolarna till de allmänna domstolarna. Verkställighetsprövningen renodlades.

De reformer som genomfördes år 2006 har stor betydelse för hur domstolsförfarandet vad gäller familjemål utvecklas. Därför vore ett första steg i att förbättra processerna där barn finns med att utvärdera om de nya vårdnadsreglerna har fått det genomslag som var syftet.

Stockholm den 6 maj 2008

Thomas Bodström (s)

Margareta Persson (s)

Elisebeht Markström (s)

Karl Gustav Abramsson (s)

Christer Adelsbo (s)

Kerstin Haglö (s)

Maryam Yazdanfar (s)

Yrkanden

 1. Riksdagen avslår propositionen i de delar där man föreslår att prövningstillstånd utvidgas till att omfatta tingsrättens avgörande i familjemål.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en utvärdering av de nya vårdnadsreglerna.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.