Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2006/07:119 En effektivare lag om elektronisk kommunikation

Motion 2006/07:T16 av Kent Persson m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2006/07:119
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
2007-06-18
Bordläggning
2007-06-19
Hänvisning
2007-06-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivare lag om elektronisk kommunikation.

Motivering

I budgetpropositionen för 2007 anger regeringen som mål att sälja ut statliga företag, bland annat Telia Sonera som äger ett naturligt monopol, ”kopparnätet” (accessnätet). För att kunna tillgodose andra företags rätt att nyttja detta naturliga monopol verkar PTS och särskilda lagar har instiftats, lagen om elektronisk kommunikation. I regeringens proposition 2006/07:119 lämnas förslag att effektivisera nämnda lag. Jämsides med detta pågår en utredning om att förbättra konkurrensförhållandena i Telia Soneras naturliga monopol genom en funktionell separation, Lagförslag för icke-diskriminering och insyn i accessnätet, PTS 2007.

Vänsterpartiet anser att privata monopol hindrar en effektiv marknadskonkurrens och resursanvändning samt bidrar till att företagen kan upprätthålla oskäliga priser. Framför allt gäller detta om naturliga monopol, som exempelvis ”kopparnätet”, järnvägs-, el-, fjärrvärme-, vatten- och avloppsnät, kommer i privat ägo.

Vänsterpartiet anser att denna typ av naturliga monopol, ofta en strategisk del i vår infrastruktur, ska vara i offentlig ägo och kontroll. Endast härigenom kan konsumenterna garanteras skäliga priser på tillhandahållna tjänster och en rättvis och kostnadseffektiv uppbyggnad av infrastruktur.

Därför anser vi att regeringen före utförsäljningen av Telia Sonera bör etablera ett nytt offentligt bolag med uppgiften att tillhandahålla elektronisk överföring, ett bolag som åtminstone äger ”kopparnätet”, kopplingsskåp och därtill hörande fibrer, inklusive bitströms. Det kan vara lämpligt att även föra över andra offentligt ägda bredbandsnät till bolaget.

Med hänsyn till den pågående processen om ”kopparnätets” framtid anser vi att det i nuläget inte finns behov av att effektivisera lagen om elektronisk kommunikation. Vad som här anförts bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Stockholm den 18 juni 2007

Kent Persson (v)

Wiwi-Anne Johansson (v)

Jacob Johnson (v)

Peter Pedersen (v)

Gunilla Wahlén (v)

Yrkanden (1)

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en effektivare lag om elektronisk kommunikation.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.