Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

Motion 2006/07:Fi7 av Lars Ohly m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2006/07:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2007-05-02
Bordläggning
2007-05-04
Hänvisning
2007-05-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

DOC
PDF
Motion till riksdagen

2006/07:Fi7

av Lars Ohly m.fl. (v)

med anledning av prop. 2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

Vänsterpartiets motion är en skarp kontrast till den ekonomiska vårproposition som regeringen presenterat. Den som jämför vår ekonomiska politik med regeringens kommer att se en dramatisk skillnad. Vi väljer att förstärka välfärden och genomför reformer för en rättvis fördelning.

Den svenska ekonomin präglas av en stark tillväxt. Vi står oss väl i internationell konkurrens och de offentliga finanserna ser starka ut. Trots detta lider svensk ekonomi av många allvarliga problem. Arbetslösheten är hög, kvinnor diskrimineras, klyftorna i inkomst och förmögenhet ökar, bristen på bostäder är stor och miljöproblemen är ödesfrågor.

Det

Yrkanden

 1. Riksdagen beslutar att godkänna utgångspunkterna för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken i enlighet med vad som anförs i motionen (avsnitt 4-16 i motionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag, Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 2. Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (avsnitt 1 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag, Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 3. Riksdagen beslutar avslå förslaget om att fastställa målet för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn till i genomsnitt 1 % av bruttonationalprodukten över en konjunkturcykel (avsnitt 4.1.3 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 4. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag till hur 22-23 §§ budgetlagen kan ändras så att huvudprincipen för en infrastrukturinvestering sker genom lån hos Riksgäldskontoret i enlighet med vad i motionen anförs (avsnitt 11:1 i motionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 5. Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunal ekonomisk utjämning (avsnitt 3.2 och 8.6.3 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 6. Riksdagen beslutar avslå den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 7 Internationellt bistånd, 5 Internationell samverkan och 20 Allmän miljö- och naturvård (avsnitt 6.6.4 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 7. Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2001:716) om bostadstillägg till pensionärer m.fl. (avsnitt 3.1 och 6.9 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 8. Riksdagen beslutar avslå den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad, 1 Rikets styrelse, 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning, 8 Migration samt 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (avsnitt 6.6.7 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 9. Riksdagen beslutar avslå den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområdena 14 Arbetsliv, 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg samt 13 Arbetsmarknad (avsnitt 6.6.9 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 10. Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om att godkänna den föreslagna ändringen av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik respektive utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn (avsnitt 6.6.10 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 11. Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden i enlighet med vad i motionen anförs och anvisar med följande ändringar av anslagen i förhållande till regeringens förslag enligt uppställning i tabell 7 (avsnitt 17 i motionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 12. Riksdagen beslutar avslå förslaget att bemyndiga regeringen att under 2007 för anslag 6:2 Materiel och anläggningar besluta om beställningar av materiel och anläggningar som inklusive tidigare gjorda beställningar medför behov av framtida anslag på högst 45 250 000 000 kr efter 2007 (avsnitt 7.2.5).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 13. Riksdagen beslutar avslå förslaget att bemyndiga regeringen att under 2007 besluta om beställning av ombyggnad av upp till 31 stycken JAS 39 A/B till JAS 39 C/D och ett demonstratorprogram för eventuell vidareutveckling av JAS 39 Gripen samt om luftvärnsrobotsystem till korvett av Visbyklass (avsnitt 7.2.5 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 14. Riksdagen beslutar avslå den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 6 Försvar samt beredskap mot sårbarhet uppförda anslaget 6:1 Förbandsverksamhet, beredskap och fredsfrämjande truppinsatser, m.m. (avsnitt 7.2.5 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 15. Riksdagen beslutar avslå regeringens förslag om att godkänna den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 8 Migration uppförda anslaget 12:2 Ersättningar och bostadskostnader i den del som rör förslag till finansiering genom minskning av det under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd uppförda anslaget 8:1 Biståndsverksamhet samt förslag om återetableringsstöd (avsnitt 7.2.7 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 16. Riksdagen beslutar avslå den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg uppförda anslaget 16:6 Bidrag till utrustning för elektronisk kommunikation (avsnitt 7.2.8 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 17. Riksdagen beslutar avslå den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 13 Arbetsmarknad uppförda anslaget 10:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande i den del som rör extra ersättning till kommuner som under 2007 träffar avtal om flyktingmottagande samt förslag till finansiering genom minskning av det under utgiftsområde 13 uppförda anslaget 10:2 Integrationsåtgärder (avsnitt 7.2.10 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 18. Riksdagen beslutar avslå den föreslagna användningen av det under utgiftsområde 14 Arbetsliv uppförda anslaget 23:2 Arbetslivsinstitutet i den del som rör minskning av det under utgiftsområde 14 uppförda anslaget 23:1 Arbetsmiljöverket (avsnitt 7.2.11 i propositionen).
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag
 19. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att medel bör ställas till förfogande redan under 2007 för att kompensera kostnader med anledning av utlokaliseringen av Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet till Visby på Gotland.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: Avslag
  Kammarens beslut: Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.