Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete

Motion 2003/04:N20 av Lars Lindén m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2003/04:139
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
2004-06-23
Registrering
2004-06-28
Hänvisning
2004-07-02
Bordläggning
2004-07-02

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om att tillträda avtalet mellan Sverige och Norge om ändring av protokoll om upprättande av en fond för svensk-norskt industriellt samarbete.

 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om att bemyndiga regeringen att på det sätt som beskrivs i propositionen använda de medel som erhålls från Svensk-Norsk Industrifond.

 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de medel som svenska staten erhåller från Svensk-Norsk Industrifond.

Regeringens proposition

Regeringen föreslår i föreliggande proposition 2003/04:139 Avtal mellan Sverige och Norge om vitaliserat näringslivssamarbete att Svensk-Norsk Industrifond (SNI) i princip avvecklas genom att samtliga dess tillgångar ska överlämnas till den svenska respektive norska staten. De återstående tillgångarna i fonden ska enligt propositionen tillfalla Nutek respektive Innovasjon Norge. Den verksamhet som tidigare bedrivits av SNI ska bedrivas av ett sekretariat som upprättas av Nutek och Innovasjon Norge.

Kristdemokraternas ställningstagande

Den ekonomiska politiken måste ge stabila, goda och förenklade villkor för fler och växande företag. Det privata näringslivet har varit, är och kommer att vara ryggraden för Sveriges välfärd. De nya jobben skapas när enskilda människor finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag. Kristdemokraterna anser att det är av största vikt att förbättra för framförallt de små och medelstora företagen. Det behövs ett bättre företagsklimat med enklare regelverk som går att överblicka för den enskilde, det behövs sänkta skatter på arbete, det behövs en ökad tillgång till riskvilligt kapital och det behövs en god infrastruktur. Vi anser att det framförallt är generella förbättringar på en rad områden som behövs för att stärka svenskt näringsliv och därmed företagens möjlighet till handel.

Kontakten mellan Sverige och Norge har tjänat båda länderna väl så länge dessa statsbildningar har existerat. Kristdemokraterna anser att det finns all anledning att bejaka allt tänkbart utbyte som sker mellan våra länder. Däremot ställer vi oss avvisande till att ingå ett speciellt avtal med den norska staten i vilket det tydligt beskrivs hur samarbetsprojekt och handelsutbyte mellan små och medelstora företag ska stimuleras i gränsregionerna till Norge. Ett antal utvärderingar, inte minst på regionalpolitikens område, visar att medel som kringgärdas av många begränsningar – geografiska, branschmässiga osv. gör ringa nytta.

Kristdemokraterna anser därför att SNI ska avvecklas vilket även propositionen föreslår. Det belopp som svenska staten erhåller vid avvecklingen ska riktas till gagn för svensk näringslivsutveckling. Bristen på riskvilligt kapital är i hela landet oroväckande låg. De medel som överförs från SNI bör därför användas till att öka de statliga insatserna på detta område.

Stockholm den 23 juni 2004

Lars Lindén (kd)

Mats Odell (kd)

Stefan Attefall (kd)

Annelie Enochson (kd)

Per Landgren (kd)

Lars Gustafsson (kd)

Maria Larsson

Yrkanden (3)

 1. Riksdagen avslår regeringens förslag om att tillträda avtalet mellan Sverige och Norge om ändring av protokoll om upprättande av en fond för svensk-norskt industriellt samarbete.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 2. Riksdagen avslår regeringens förslag om att bemyndiga regeringen att på det sätt som beskrivs i propositionen använda de medel som erhålls från Svensk-Norsk Industrifond.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de medel som svenska staten erhåller från Svensk-Norsk Industrifond.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  Avslag
  Kammarens beslut
  Avslag

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.