Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2001/02:184 Extraordinära händelser i kommuner och landsting

Motion 2001/02:K94 av Per Unckel m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2001/02:184
Tilldelat
Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning
2002-06-13
Hänvisning
2002-06-14
Bordläggning
2002-06-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen beslutar att avslå proposition 2001/02:184.

Motivering

Regeringen föreslår i propositionen en ny lag om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting. Dessutom föreslås ändringar i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) och kommunallagen (1991:900). Förslaget innebär att det i kommuner och landsting skall inrättas en nämnd för att fullgöra uppgifter under extraordinära händelser i fredstid. Denna nämnd ges rätt att överta verksamhetsområden från andra nämnder.

Enligt gällande lagstiftning skall kommuner och landsting upprätta planer för räddningstjänst. Därutöver skall det inom landsting finnas planer för sjukvård för olika katastrofer och händelser av större slag. Vidare skall det också finnas planer för hur samverkan dem emellan skall kunna ske vid olika katastrofer, vilket även omfattar olika former av samverkan mellan olika kommuner och landsting.

Förutsättningar för kommuner och landsting att inom nuvarande organisation handha katastrofer av olika slag, även extraordinära sådana, finns således redan. Justitieombudsmannen, JO, har påpekat att regeringen inte har lämnat några exempel på några extraordinära händelser i fredstid som har framtvingat beslutsfattande i strid med kommunallagen, varför JO avstyrker förslaget. Frågan uppstår då om det överhuvudtaget föreligger ett behov av en ny lag om extraordinära händelser i de fall där kommunallagen inte är tillämplig.

Förslaget om en särskild krisledningsnämnd som enbart träder i funktion vid vissa, inte särskilt väl specificerade tillfällen, kommer enligt vår mening enbart att skapa en oacceptabel oklarhet i de fall det inte är kommunstyrelsen som utses till krisledningsnämnd. Det måste anses vara feltänkt att styrelsen vid just dessa tillfällen skall kunna åsidosättas och för samordnande uppgifter ersättas av en nämnd som då ditintills inte ens sammanträtt. I den mån begreppet krisledningsnämnd skall införas måste det vara styrelsen som tillika skall vara sådan nämnd. Ett nytt förslag från regeringen bör utgå från detta. Ett sådant förslag bör därutöver rensas från all den byråkratiska överbyggnad som kännetecknar förslagen i föreliggande proposition och som snarast försvårar en lokal anpassning av krisplaneringen.

Inrättandet av speciella krisledningsnämnder kan som framhållits enbart skapa oklarheter och diskussion om vilka händelser som då skall handhas genom dessa och som inte kan hanteras inom ramen för de katastrofplaner som redan finns hos kommuner och landsting. Den inriktning som regeringen anger i propositionen för att förtydliga begreppet ”extraordinära händelser” kommer inte att underlätta den kommunala ledningen.

Många brister och problem som uppstår i samband med större eller mindre katastrofer torde i stor utsträckning bero på bristande kommunalplanering inom redan gällande kommunala lagrum. Lagstiftningen används inte optimalt. Att i detta läge tunna ut styrelsens roll och ersätta den med en speciellt vald nämnd som endast skall träda i funktion och sammanträda när en ospecificerad krissituation uppstått är som framhållits inte ändamålsenligt. Mot bakgrund av vad som nu anförts bör propositionen avslås.

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Stockholm den 13 juni 2002

Per Unckel (m)

Inger René (m)

Lars Hjertén (m)

Nils Fredrik Aurelius (m)

Margareta Nachmanson (m)

Carl-Erik Skårman (m)

Ola Karlsson (m)

Carl-Axel Johansson (m)

Anders Björc

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.