Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition

Motion 2000/01:Fi23 av Margit Gennser m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
Följdmotion
Motionsgrund
Proposition 2000/01:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
2001-05-02
Granskning
2001-05-04
Bordläggning
2001-05-04
Hänvisning
2001-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Migrations-
verket bör tillföras ytterligare 25 miljoner kronor för återstoden av
innevarande år i enlighet med vad som anförs i motionen.
2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att
Utlänningsnämnden bör tillföras ytterligare 2,5 miljoner kronor för
återstoden av innevarande år i enlighet med vad som anförs i motionen.
Ytterligare resurser behöver tillföras
Migrationsverket
I tilläggsbudgeten i proposition 2000/01:100 ökar regeringen anslaget till
Migrationsverket med 27 miljoner kronor. Resurstillskottet sker mot
bakgrund av att antalet asylsökande under innevarande år bedöms bli
väsentligt fler än regeringens tidigare bedömningar. Förstärkningen av
anslaget till Migrationsverket blir därför nödvändigt för att förkorta
handläggningstiderna och de långa väntetiderna i verkets
mottagningssystem.
Vi välkomnar regeringens prioritering av Migrationsverket, men
konstaterar att ökningen av anslaget dessvärre är för litet. Eftersom 15 av de
tillskjutna 27 miljoner kronorna skall användas i uppbyggnaden av ett IT-
system för att hantera administrativa rutiner rörande viseringar, asyl- och
migrationsärenden återstår endast tolv miljoner kronor till att korta
handläggningstiderna och därmed de långa väntetiderna. Att förkorta
handläggningstiderna är den viktigaste humanitära insatsen som kan göras för
närvarande.
Vi vill för återstoden av innevarande år tillföra Migrationsverket
ytterligare 25 miljoner kronor utöver de 27 miljoner kronor som regeringen
skjuter till.
Ytterligare resurser behöver tillföras
Utlänningsnämnden
Regeringen ökar anslaget till Utlänningsnämnden med fem miljoner
kronor i proposition 2000/01:100 på grund av att ökningen av antalet
asylsökande prognostiseras öka under innevarande år.
Även denna resurstilldelning välkomnas av oss. Men i likhet med
Migrationsverket anser vi att tillskottet på fem miljoner kronor inte räcker
till.
För det andra halvåret av år 2001 anser vi att Utlänningsnämnden bör tillföras
2,5 miljoner kronor för att nämnden i större utsträckning skall kunna fullgöra
sina uppgifter.

Stockholm den 24 april 2001
Margit Gennser (m)
Gustaf von Essen (m)
Göran Lindblad (m)
Cecilia Magnusson (m)
Margareta Cede

Yrkanden

 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Migrationsverket tillförs ytterligare 25 miljoner kronor för återstoden av innevarande år i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Migrationsverket bör tillföras ytterligare 25 miljoner kronor för återstoden av innevarande år i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Utlänningsnämnden bör tillföras ytterligare 2,5 miljoner kronor för återstoden av innevarande år i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet
 4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Utlänningsnämnden tillförs ytterligare 2,5 miljoner kronor för återstoden av innevarande år i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

 5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening att Utlänningsnämnden bör tillföras ytterligare 2,5 miljoner kronor för återstoden av innevarande år i enlighet med vad som anförs i motionen.
  Behandlas i:

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.