Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1999/2000:144 Undantag från turordningen

Motion 1999/2000:A28 av Johnny Ahlqvist m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1999/2000:144
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
2000-06-29
Hänvisning
2000-07-04
Bordläggning
2000-07-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringens proposition 1999/2000:144 "Undantag från turordningen"
innehåller förslag om att en arbetsgivare vid uppsägning på grund av
arbetsbrist får från turordningen undanta högst två arbetstagare som är av
särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Förslaget gäller för alla
arbetsgivare oavsett antalet arbetstagare.
Vi motsätter oss denna försämring av arbetsrätten. Varför tar en social-
demokratisk regering fram ett förslag om försämring i arbetsrätten trots att vi
är emot förslaget?
Bakgrunden till propositionen är att en riksdagsmajoritet, bestående av de
borgerliga partierna och Miljöpartiet, våren 1999 beslutade att regeringen
skulle få i uppgift att komma tillbaka till riksdagen med ett förslag om
undantag i turordningsreglerna.
Eftersom riksdagen är landets högsta politiska beslutande organ måste
regeringen och departementen lägga förslag och verkställa det riksdagen
beslutar om. Vi socialdemokrater vill inte ha denna förändring av lagen om
anställningsskydd (LAS), men eftersom regeringen har att rätta sig efter
riksdagens majoritet är det regeringens demokratiska skyldighet att åter-
komma med det förslag som riksdagen har beställt.
Regeringen har med det förslag som nu läggs fram gjort ett dåligt förslag
mindre dåligt genom att låta det omfatta alla företag oavsett hur många
anställda man har. Men förslaget är ändå i sin helhet oacceptabelt.
Att en arbetsgivare skall få undanta två arbetstagare från turordningsregler-
na rubbar den balans mellan arbetsgivarens och arbetstagarens intressen som
LAS bygger på. Turordningsreglerna finns för att förhindra godtycke från
arbetsgivarens sida vid uppsägning så att arbetsgivaren inte får välja fritt vem
han skall säga upp. Förändring i lagstiftningen är en felaktig väg.
Detta är en fråga som skall lösas avtalsvägen av arbetsmarknadens parter.
Det är redan idag möjligt att genom kollektivavtal avvika från turordnings-
reglerna, och på det sättet är det möjligt att göra en avvägning som för båda
sidorna är den bästa lösningen. Nu får vi en lagstiftning som stärker
arbetsgivarens ställning på bekostnad av de anställdas trygghet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1999/2000:144 Undantag från
turordningen.

Stockholm den 19 juni 2000
Johnny Ahlqvist (s)
Björn Kaaling (s)
Martin Nilsson (s)
Laila Bjurlin

Yrkanden

  1. att riksdagen avslår proposition 1999/2000:144 Undantag från turordningen.
    Behandlas i:

  2. att riksdagen avslår proposition 1999/2000:144 Undantag från turordningen.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: avslag
    Kammarens beslut: = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.