Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag

Motion 1999/2000:Sk33 av Kenneth Lantz m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1999/2000:126
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2000-06-13
Bordläggning
2000-06-14
Hänvisning
2000-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Tulltillägget
En av många viktiga delar i en politik för ett bättre företagarklimat är att
de myndigheter som företagare måste lämna uppgifter till är
tillmötesgående, serviceinriktade och att byråkratiskt krångel i största
möjliga mån undviks. Den nödvändiga myndighetsutövningen ska inte av
företagaren behöva upplevas som att man blir aktivt motarbetad.
Speciellt när det gäller de fall där ouppsåtliga fel begås bör det ligga i
båda parters intresse att detta kan rättas till på ett smidigt sätt.
Administrativa sanktionssystem bör därför endast finnas i undantagsfall.
I de fall där brottsliga handlingar begås gäller som bekant det
straffrättsliga sanktionssystemet.
Tulltilläggen drabbar företagen på ett sätt som inte står i rimlig proportion
till en begången förseelse. Det handlar nästan uteslutande om ouppsåtliga fel
i tulldeklarationer som upprättats under tidspress. Sveriges inträde i EU har
samtidigt inneburit att importörerna fått en mängd nya regler att hålla reda
på. Dessutom har  inlämningsfristen för tulldeklarationer minskat från 15 till
9 dagar. De skäl som talar mot tulltillägget som sanktionsform har alltså om
möjligt blivit ännu starkare.
Regeringens argument att avvakta utredningen om skattetilläggsinstitutet
innan något nytt beslut kan tas är inte hållbart, dels mot bakgrund av de
negativa erfarenheter som redan finns, dels mot bakgrund av vår principiella
syn på administrativa sanktionssystem och vikten av ett bättre företagar-
klimat.  Sanktionen bör därför avskaffas den 1 januari 2001.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att avskaffa tulltillägget från den 1 januari
2001.

Stockholm den 9 juni 2000
Kenneth Lantz (kd)
Stefan Attefall (kd)
Harald Bergström (kd)
Annelie Enochson (kd)
Rose-Marie Frebran (kd)
Göran Hägglund (kd)
Helena Höij (kd)
Magnus Jacobsson (kd)
Per Landgren (kd)
Maria Larsson (kd)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.