Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1999/2000:126 En ny tullag

Motion 1999/2000:Sk31 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1999/2000:126
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
2000-06-13
Bordläggning
2000-06-14
Hänvisning
2000-06-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslås en revision av nuvarande tullag vilken antogs i
samband med medlemskapet i EU. Det finns flera anledningar. En är att
tydliggöra kopplingen till de EG-rättsliga reglerna, en annan är att
kontrollbestämmelser som ger Tullverket rätt att göra intrång i enskildas
fri- och rättigheter samlas i denna lag.
Huvuddelen av lagförslaget har vi inga invändningar mot.
Tulltillägget
Det föreslås att tulltillägget skall behållas i avvaktan på att utredningen
om skattetillägg skall bli kvar. Skattetillägget är liksom tulltillägget en
administrativ pålaga som utgår som ett bötesbelopp om administrativa
regler inte följts. Vår syn är att böter skall dömas ut av domstol, inte
påföras till följd av administrativa beslut. När det gäller tulldeklarationer
finns det vidare anledning att erinra om den korta tid som deklaranten har
till sitt förfogande. Tulltillägget kan mot bakgrund av detta framstå som
en omotiverat hård sanktion.
Det finns ingen anledning att avvakta utredningens resultat. Tulltillägget
kan nu, i samband med att den nya tullagen antas, mönstras ut ur svensk lag-
stiftning. Detta innebär ökad rättssäkerhet. Det bör riksdagen besluta om
redan nu. Det torde ankomma på utskottet att utforma lagtexten i denna del.
Tullkontroll beträffande intrång i viss immateriell
äganderätt
Tullkontroll
I vissa fall har rättighetsinnehavare lov att få tillgång till varuprov för att
kontrollera om varan är en piratkopia eller inte. Om det skulle visa sig att
varan är äkta får rättighetsinnehavaren bekosta varuprovet.
En kontroll av om ett varuparti gör intrång i rättighetsinnehavarens
äganderätt bör inte göras, om inte grund för skälig misstanke föreligger.
Finns denna misstanke är det enligt vår mening statens skyldighet att svara
för kostnaderna för undersökningen. Detta är inte något som skall belasta den
potentiellt kränkta rättighetsinnehavaren.
Regeringen bör därför återkomma till riksdagen med en analys, som
belyser konsekvenserna av att staten står för alla kostnader i samband med
kontroll av att immateriell äganderätt inte kränks. Detta bör riksdagen ge
regeringen till känna.
Förstöring av varor
Om ett parti varor befunnits vara varumärkesförfalskade eller
pirattillverkade och beslut fattats om förstöring, så skall kostnaderna för
denna åtgärd enligt propositionen i första hand bestridas av svaranden, i
andra hand av rättighetsinnehavaren. Enligt vår mening är det rimligt att
svaranden i första hand skall stå för kostnaderna. Om det ej är möjligt att
få ersättning för kostnaderna på detta sätt, är det rimligt att i andra hand
staten står för kostnaderna. Om någon agerar i strid mot gällande
lagstiftning, är det inte rimligt att den som drabbas av detta skall få ta det
ekonomiska ansvaret för fel som begåtts av felande part.
Regeringen bör återkomma till riksdagen med ett nytt lagförslag i denna
del. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.
Bemyndiganden
Lagrådet anför i sitt yttrande över lagförslaget att delegationsregeln i 8
kap
9 § första stycket regeringsformen endast omfattar föreskrifter om tull på
införsel av vara och att det inte finns någon annan möjlighet till
delegation. Därför avstyrker Lagrådet det av regeringen föreslagna
bemyndigandet i förslaget till tullag i 4 kap 13 § (att regeringen får
komplettera bestämmelserna om export och återexport i EG-
förordningar).
Trots Lagrådets avstyrkande finns det berörda bemyndigandet kvar i till
riksdagen föreslagen lagtext i lagförslag 2.1 Förslag till tullag som 4 kap 12
§.
Vi motsätter oss med hänvisning till regeringsformens delegationsregel
och Lagrådets yttrande det berörda bemyndigandet. Det torde ankomma på
utskottet att utforma lagförslaget i dessa delar.
Revisionsbesluts överklagbarhet
Som grundprincip gäller att den som varit utsatt för offentlig revision
skall ha möjlighet att överklaga beslutet.
Vad gäller revision med stöd av tullagen, så kan revision endast ske i sam-
verkan med den som blir reviderad. I annat fall krävs beslut av domstol.
Detta gör att vi kan acceptera bestämmelsen om att revisionsbeslut inte skall
kunna överklagas.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att avskaffa tulltillägget i enlighet med
vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kostnader i samband med tullkontroll,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om kostnadsansvaret för förstöring av gods,
4. att riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande i
4 kap. 12 § Förslag till tullag för regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter i enlighet med
vad som anförts i motionen.

Stockholm den 13 juni 2000
Carl Fredrik Graf (m)
Carl Erik Hedlund (m)
Marietta de Pourbaix-Lundin (m)
Catharina Hag

Yrkanden (8)

 1. att riksdagen beslutar att avskaffa tulltillägget i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 2. att riksdagen beslutar att avskaffa tulltillägget i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kostnader i samband med tullkontroll
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kostnader i samband med tullkontroll
  Behandlas i
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kostnadsansvaret för förstöring av gods
  Behandlas i
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om kostnadsansvaret för förstöring av gods
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande i 4 kap. 12 § förslag till tullag för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. att riksdagen avslår regeringens förslag till bemyndigande i 4 kap. 12 § förslag till tullag för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela närmare föreskrifter i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.