Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1998/99:86 Ändrade skatteregler med anledning av att taxfreeförsäljningen inom EU upphör

Motion 1998/99:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1998/99:86
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1999-04-29
Bordläggning
1999-04-30
Hänvisning
1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringens förslag
I propositionen föreslår regeringen bland annat ändringar i
tobaksskattelagen, alkoholskattelagen och
mervärdesskattelagen. Bakgrunden till ändringarna är att
regeringen gör bedömningen att den skattefria försäljningen
inom EU kommer att upphöra den 1 juli 1999. Dock behålls
skattefriheten för konsumtion ombord på fartyg och
luftfartyg.
Det föreslås att upplagshavare skall få göra avdrag för skatt på varor som
tagits emot för förbrukning ombord på fartyg eller luftfartyg på resa till annat
EU-land av någon som fått tillstånd av Tullverket att ta ombord varorna för
detta ändamål. Beträffande proviantering av fartyg och luftfartyg i trafik till
tredje land medges avdrag även för varor som tagits emot för försäljning
ombord. Beträffande mervärdesskatt föreslås i fråga om EU-trafiken att den
nuvarande skattefriheten för försäljningen ombord på fartyg eller luftfartyg
slopas. Skattefri proviantering får dock ske av varor avsedda för bruk
ombord, men även av sådana matvaror som inte är punktskattepliktiga
oavsett om varan faktiskt konsumeras ombord eller används för försäljning
ombord.
I propositionen föreslår regeringen också att reglerna om exportbutiker i
tullagstiftningen förs över till en ny lag om exportbutiker. Flygplatshållaren
kan av regeringen få tillstånd att inrätta exportbutik på flygplats.
Försäljningen i exportbutikerna skall endast få ske till resande till tredje
land
och endast avse obeskattade gemenskapsvaror. Den som bedriver verksamhet
i en exportbutik skall vara godkänd upplagshavare och får då göra avdrag för
skatt på varor som levererats till resande till tredje land. Avdrag medges dock
endast för vissa kvantiteter per resenär.
Regeringen föreslår också att den nuvarande provianteringsförordningen
ersätts av en ny lag om proviantering av fartyg och luftfartyg. Proviantering
med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt icke-gemenskaps-
varor får endast ske om tillstånd har beviljats och skall inte medges i större
utsträckning än vad som är skäligt med hänsyn till resans art och varaktighet
samt det antal personer som beräknas följa med transportmedlet. Tullverket
skall utöva tillsyn enligt den nya lagen och får under vissa omständigheter
återkalla beviljade tillstånd.
Moderata utgångspunkter
Från moderat utgångspunkt anser vi att förslagen
sammantaget inte har förenklats och renodlats i tillräcklig
utsträckning. Själva grundfrågan om taxfreeförsäljningens
upphörande har ju varit känd under en längre tid och
regeringen borde därför ha använt denna tid till att på ett
genomtänkt sätt arbeta fram förslag som kännetecknas av
enkelhet och rätlinjighet. I stället för att bara passivt göra det
man är tvungen att göra, hade det varit lämpligt med ett mera
offensivt synsätt syftande till att i detta sammanhang även
göra andra eftersträvansvärda förändringar, till exempel vad
gäller punktskatterna, införselreglerna och
detaljhandelsmonopolet. Dessutom innehåller regeringens
förslag på flera punkter betydande och onödiga
konkurrensnackdelar för svenska exportbutiker.
För höga punktskatter
När taxfreehandeln upphör kommer de höga svenska
punktskatterna på alkohol och tobak bli än mer
iögonfallande. Dessa punktskatter kommer att bli negativa
för bl.a. svensk skeppshandel. Punktskatterna på alkohol och
tobak måste därför sänkas och anpassas till vad som gäller
inom den övriga inre marknaden. Nationsgränserna är inte
längre ett hinder för den fria rörligheten av varor eftersom
även människor kan röra sig fritt inom den inre marknaden.
Tillgängligheten ökar för konsumenterna och många gånger
är det inte längre givet att försäljningen i taxfreebutikerna är
den billigaste. Enligt en studie av European Consumer´s
paraplyorganisation BEUC kan en stor del av varorna i
taxfreebutikerna köpas billigare i traditionella butiker.
Utvecklingen inom handeln framtvingar en anpassning av de
svenska skatterna om inte konkurrensen skall snedvridas.
Nej till fortsatta
införselbegränsningar
Sverige fick vid anslutningen till EU ett undantag från
huvudregeln i cirkulationsdirektivet att privatpersoners inköp
av alkohol- och tobaksvaror endast skall beskattas i
inköpslandet. Undantaget innebär att Sverige får beskatta
privat införsel över vissa angivna kvantiteter. Det som gäller
för Sverige är följande; 1 liter spritdryck eller 3 liter
starkvin, 5 liter vin, 15 liter starköl, 300 cigarretter eller
150 cigariller eller 75 cigarrer eller 400 gram röktobak.
Dessa begränsningar gäller till 30 juni 2000. Den officiella
svenska uppfattningen tycks vara att detta undantag förlängs
automatiskt om inte ett enigt rådsbeslut om motsatsen fattas.
Det är i och med taxfreeförsäljningens upphörande nödvändigt att Sveriges
undantag upphör och att punktskatterna på alkohol och tobak sänks.
Regeringen bör omgående meddela rådet att Sverige inte längre vill ha det
svenska undantaget.
Ja till försäljning av
beskattade och obeskattade
varor i exportbutiker
Vi anser - i likhet med Luftfartsverket, SAS och Svensk
Handel - att exportbutiker även skall få sälja beskattade
varor till resande inom EU. Såväl beskattade som
obeskattade varor skall dessutom även fortsättningsvis få
försäljas i en och samma exportbutik. Det torde ankomma på
utskottet att göra nödvändiga ändringar i lagtexten.
Enligt propositionen skall i exportbutiker obeskattade varor få försäljas till
resande till tredje land. Regeringens förslag innebär dock kvantitetsbegräns-
ningar för dessa resenärers inköp. Detta innebär en oacceptabel konkurrens-
nackdel för svenska exportbutiker. I denna del bör regeringens förslag avslås.
Ytterligare en konkurrensnackdel för de svenska exportbutikerna är de
nationella bestämmelser som råder vad gäller begränsning av det skattefria
sortimentet i exportbutikerna.
Återkallande av tillstånd
I 14 § punkt 4 i förslag om proviantering av fartyg och
luftfartyg framgår det att tillstånd till proviantering skall
återkallas om inte tillståndshavaren samverkar vid
skatterevision. Lagrådet har för sin del funnit att detta
laginslag förefaller främmande. Det kan inte vara rimligt att
den som blivit föremål för skatterevision skall riskera att
drabbas av sanktionen av ett mistat tillstånd till följd av att
Tullverket gjort bedömningen att vederbörande inte har
"samverkat". Frågan är om inte återkallelsegrunden i punkt
tre kan sägas omfatta den som inte samverkar. Vi delar
Lagrådets bedömning och föreslår att den fjärde
återkallelsegrunden skall utgå ur lagförslaget.
Skattefri försäljning på
Östersjön
Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked angående
mervärdesskatt innebärande att varor som omsätts under
passagerartransport mellan Göteborg och Kiel respektive
Göteborg och Fredrikshamn på fartyg som är registrerade i
Sverige skall anses omsatta i Sverige oavsett om
omsättningen ägt rum på svenskt sjöterritorium,
internationellt vatten eller tyskt respektive danskt
sjöterritorium. Detta förhandsbesked har överklagats och
dom föreligger ännu inte.
Vidare har regeringen i lagrådsremissen mot bakgrund av vad som uttalats
i praxis och doktrin och med hänsyn till att beskattningsrätten vad gäller
inkomstskatt inte är begränsad till händelser på statens eget territorium dragit
slutsatsen att det inte finns några folkrättsliga begränsningar för att beskatta
försäljningar som sker utanför Sveriges territorium, till exempel på det fria
havet.
Det torde därför heller inte föreligga en skyldighet att beskatta vare sig
förbrukning eller försäljning som sker på internationellt vatten. Vi anser
därför att på all Östersjötrafik som trafikerar internationellt vatten skall
skattefri förbrukning av alkohol och tobak medges. Detta inkluderar i så fall
även Gotlandstrafiken. Regeringen skall återkomma med förslag om detta.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om att avskaffa Sveriges undantag avseende beskattning av privat
införsel av alkohol och tobak,
2. att riksdagen beslutar att exportbutiker även skall få försälja beskattade
varor till resande inom EU i enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag om förbud mot försäljning av
beskattade och obeskattade varor i samma exportbutik i enlighet med vad
som anförts i motionen,
4. att riksdagen avslår regeringens förslag om lagstadgade
kvantitetsbegränsningar för inköp vid resa till tredje land i enlighet med vad
som anförts i motionen,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om begränsningar av det skattefria sortimentet i exportbutikerna,
6. att riksdagen avslår 14 § punkt 4 i regeringens förslag till lag om
proviantering av fartyg och luftfartyg i enlighet med vad som anförts i
motionen.

Stockholm den 29 april 1999
Bo Lundgren (m)
Car

Yrkanden (12)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa Sveriges undantag avseende beskattning av privat införsel av alkohol och tobak
  Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att avskaffa Sveriges undantag avseende beskattning av privat införsel av alkohol och tobak
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen beslutar att exportbutiker även skall få försälja beskattade varor till resande inom EU i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen beslutar att exportbutiker även skall få försälja beskattade varor till resande inom EU i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 5. att riksdagen avslår regeringens förslag om förbud mot försäljning av beskattade och obeskattade varor i samma exportbutik i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 6. att riksdagen avslår regeringens förslag om förbud mot försäljning av beskattade och obeskattade varor i samma exportbutik i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen avslår regeringens förslag om lagstadgade kvantitetsbegränsningar för inköp vid resa till tredje land i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. att riksdagen avslår regeringens förslag om lagstadgade kvantitetsbegränsningar för inköp vid resa till tredje land i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om begränsningar av det skattefria sortimentet i exportbutikerna
  Behandlas i
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om begränsningar av det skattefria sortimentet i exportbutikerna
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. att riksdagen avslår 14 § punkt 4 i regeringens förslag till lag om proviantering av fartyg och luftfartyg i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 12. att riksdagen avslår 14 § punkt 4 i regeringens förslag till lag om proviantering av fartyg och luftfartyg i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.