Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1998/99:122 Kommunala bostadsföretag

Motion 1998/99:Bo22 av Rigmor Ahlstedt m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1998/99:122
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1999-05-25
Bordläggning
1999-05-26
Hänvisning
1999-05-27

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Kommunala bostadsföretag
och självstyre
Regeringen föreslår i propositionen att ersätta de nuvarande
bestämmelserna om indragning av räntestöd vid
ägarförändringar och överlåtelser av kommunala
bostadsföretag med ett nytt sanktionssystem. Syftet är att
hindra att bostadsföretagen säljs ut eller att pengar överförs
till annan verksamhet i kommunen. En kommun som säljer
aktier eller andelar i ett kommunalt bostadsföretag så att
kommunen förlorar det bestämmande inflytandet ska få en
minskning av statsbidragen motsvarande hälften av
fösäljningsvinsten. Samma sak ska enligt propositionen ske
om ett företag som kommunen direkt eller indirekt har
bestämmande inflytande över säljer aktier eller andelar i ett
kommunalt bostadsföretag så att det bestämmande
inflytandet förloras.
Centerpartiet anser att allmännyttan har en viktig roll att fylla för
bostadsförsörjningen. Allmännyttans bostäder utgör en resurs för att skapa en
bas i bostadsbeståndet, som kan komma den breda allmänheten till del. En
generell avyttring av bostadsbolagen är inte eftersträvansvärd från bostads-
social synpunkt och får inte bli ett självändamål.
Den kommunala självstyrelsen är djupt rotad i vårt land. Det är på den
kommunala nivån som man bäst känner de lokala behoven och förutsätt-
ningarna. Centerpartiet slår vakt om den kommunala självstyrelsen. Vi vill
decentralisera makten, öka demokratin och medborgarinflytandet genom att
föra besluten närmare de människor som berörs av besluten.
Förslagen i propositionen innebär ett allvarligt ingrepp i den kommunala
självstyrelsen. De begränsar också allvarligt möjligheterna att på lokal nivå
forma boendemiljön utifrån lokala förutsättningar och efter de boendes egna
önskemål och påverkansmöjligheter. Centerpartiet avvisar förslagen i
propositionen och anser att propositionen bör avslås av riksdagen.
Allmännyttans bostadsföretag ägs av kommunerna. Det är kommunpoliti-
kerna själva, som utan regeringens klåfingrighet ska svara för och besluta
innehav, utformning och ägande. Det är en central del i det kommunala
självstyret att de folkvalda kommunpolitikerna har uppdraget och förtroendet
att handha de kommunala bostadsföretagen.
Orimlig centraldirigering
Centerpartiet har även tidigare kritiserat förslag om
införande av regler som innebär att allmännyttiga
bostadsföretag som säljer ut en viss del av beståndet blir
bestraffade. Det kan i kommuner finnas ett behov av att sälja
ut en del av det allmännyttiga bostadsbeståndet för att stärka
det övriga beståndets långsiktiga livskraft, omstrukturera
bostadsområden, komplettera valfriheten för de boende
mellan olika besittningsformer, förbättra boendemiljön och
tillgodose rätten för dem som vill att få äga sin bostad.
Regeringens ingrepp i den kommunala självstyrelsen är
oacceptabelt. Kommunernas olika förutsättningarna och
förhållanden gör dessutom att regeringens förslag får mycket
olika effekter för kommunerna.
Centerpartiet är kritiskt till att regeringen i sådan hast lägger denna
proposition och inte tar tid att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslaget.
Detta är ett område som bör granskas av Lagrådet, vilket regeringen är
medveten om men trots detta negligerar. Centerpartiet har i bostadsutskottet
medverkat till att kräva att Lagrådets mening hörs.
Så har nu skett och Lagrådet ifrågasätter allvarligt om en inskränkning i
den kommunala rätten till självstyrelse bör göras på det sätt regeringen
föreslår. Centerpartiet är även kritiskt till det faktum att lagen enligt
regeringens förslag ska ge retroaktiv verkan och gälla från nära på det datum
då propositionen förelades riksdagen. Lagrådet påpekar att förslaget inte
stämmer överens med principerna i den allmäna rättsordningen och avstyrker
därför den föreslagna övergångsbestämmelsen.
Regeringen menar att den under vissa förutsättningar ska kunna medge en
dispens till någon viss kommun i syfte att jämka eller efterge minskningen av
statsbidragen. Centerpartiet menar att dispensbehovet visar hur orimligt för-
slaget är. Med förslaget ökar centraldirigeringen än mer över kommunerna
och leder till rent godtyckliga beslut.
Bostadspolitik för mångfald,
valfrihet och trygghet
Det förs en diskussion om nytänkande och förändring av
verksamheten också inom allmännyttan. Det kommer
troligen alltid att finnas en marknad för hyreslägenheter.
Förändrat beteende inom boendet gör att de efterfrågas i
kanske större mån. Idag flyttar människor med kortare
intervaller eller har ett periodiskt utlandsboende för studier,
arbete eller seniorvistelse. Detta är några skäl till att man
önskar hyra en bostad.
Socialt utanförskap, hög arbetslöshet och svåra förutsättningar råder i delar
av de större städerna. Boendesegregationen är omfattande och levnadsvill-
koren i utsatta områden många gånger oerhört tuffa. Miljön i omgivningen
riskerar vara hämmande för den personliga utvecklingen. Enligt vår
uppfattning handlar det om att vända utvecklingen. Vi strävar efter största
möjliga aktiva medverkan från dem som bor och verkar i de utsatta
bostadsområdena. Centerpartiet anser att en blandning av olika upplåtelse-
former är eftersträvansvärd och att en större andel lägenheter borde
omvandlas till bostadsrätter i de utsatta bostadsområdena. Genom
regeringens förslag vill återigen staten sätta sig på kommunerna och på de
människor som kan behöva ökad mångfald i boendet och kanske vill få äga
sin lägenhet.
Hushållen idag består av färre personer än tidigare och en stor del är
ensamhushåll. De som har allra knappast marginaler är ensamstående med
barn, oftast mammor. I arbetslöshetens spår har ensamstående överlag fått
det allt svårare att ha råd med eget boende. En allt större andel av
nettoinkomsten går till utgifter för boende. Centerpartiet har sett till att
ensamstående ungdomar under 29 år har kvar möjligheten att få bostads-
bidrag. Det var ett viktigt beslut för att försöka stoppa utvecklingen mot att
allt färre ungdomar kan flytta från föräldrahemmet och ta steget in i
vuxenlivet. Centerpartiet anser att det är viktigt att individens kostnader för
boendet långsiktigt sänks.
Det förbättrade ekonomiska läget i statsfinanserna har inneburit mer än en
halvering av räntorna. Detta har hyresgästerna ännu inte till fullo fått till
del.
Stabilitet i räntenivåer och skattenivåer är viktigt för att hushållen ska kunna
planera sin privatekonomi. Centerpartiet förespråkar en långsiktig sänkning
av fastighetsskatten på egna hem. För hyresfastigheter bör dubbelbeskatt-
ningen upphöra. Förmögenhetsskatten får varken bidra till att kapital flyr
landet och minskar den svenska skattebasen, eller upplevas som orättfärdig
av rättviseskäl. Därför bör förmögenhetsskatten fasas ut ur det svenska
skattesystemet.
Valfrihet och mångfald i boendet är grundpelare i bostadspolitiken.
Centerpartiet arbetar för en ökad neutralitet mellan boendeformerna och
långsiktigt lägre boendekostnader. Många känner idag en stor otrygghet i
samhället. Det är ofta en social otrygghet med oro för arbetslöshet, för
ekonomiska problem, för droger eller för att bli utsatt för våld etc. Att ha en
bostad och ett gott boende är en mycket betydelsefull del i tryggheten. Ett
sådant boende skapas bäst utifrån lokala förhållanden i nära samverkan
mellan boende och beslutsfattare utan centrala pekpinnar i form av
sanktionsåtgärder från statens sida.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1998/99:122 om
kommunala bostadsföretag.

Stockholm 

Yrkanden

  1. att riksdagen avslår regeringens proposition 1998/99:122 om kommunala bostadsföretag.
    Behandlas i:

  2. att riksdagen avslår regeringens proposition 1998/99:122 om kommunala bostadsföretag.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: avslag
    Kammarens beslut: =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.