Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1998/99:113 Vissa justeringar i skattereglerna vid omstrukturering

Motion 1998/99:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1998/99:113
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1999-05-17
Bordläggning
1999-05-18
Hänvisning
1999-05-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslår regeringen förändringar i lagarna
(1998:1602) om uppskov med beskattning av
andelsöverlåtelser i koncerner (KÖL), (1947:576) om statlig
inkomstskatt (SIL) och (1998:1600) om beskattning vid
överlåtelse till underpris.
Förändringarna i KÖL och SIL har aviserats i skrivelse 1998/99:50. För-
ändringen i lagen (1998:1600) är att betrakta som en rättelse av ett oavsikt-
ligt fel vilket uppmärksammades vid remissbehandlingen av förändringarna i
KÖL och SIL.
Moderata samlingspartiet motionerade till riksdagen med anledning av
ovannämnda skrivelse. I sakfrågan hade vi ingen annan synpunkt än den
regeringen redovisade. Emellertid hade vi synpunkter på tidpunkten när
ändringarna avsågs träda i kraft. Dessa har inte regeringen beaktat.
I vår motion 1998/99:Sk24 framförde vi följande:
Så sent som den 9 december 1998 fattade riksdagen beslut om uppskov med
beskattning av andelsöverlåtelser inom koncerner. Då hade det svenska
näringslivet sedan den 21 januari 1998 inte vetat vilka regler som skulle
gälla. Det var den dagen som regeringen lämnade skrivelse till riksdagen i
ärendet med förslag om omedelbar tillämpning. I nästan ett år hade det alltså
rått ovisshet om vilka skatteeffekter vissa omstruktureringar skulle få.
Och nu, tre och en halv månad efter riksdagsbeslutet, kommer en ny
skrivelse med begäran om ytterligare en stopplagstiftning i samma ärende.
Detta förfaringssätt är inte acceptabelt. 1992 års företagsskatteutrednings-
betänkande låg till grund för de ändringar som beslöts i december 1998, och
det är i högsta grad anmärkningsvärt att regeringens och riksdagens besluts-
underlag inte var komplett. Stopplagstiftning med omedelbar verkan skall
användas mycket restriktivt och kraven på beslutsunderlag får inte åsido-
sättas.
Under tiden efter riksdagens beslut har ett antal omstruktureringar och
fusioner igångsatts, och naturligtvis har företagen trott sig kunna förlita sig
på den nystiftade lagen. Eftersom fusioner ofta är en komplicerad och
långdragen process, så är det osäkert om särdeles många fusioner har hunnit
slutföras sedan december 1998. Enligt regeringens skrivelse skulle de kom-
mande förändringarna i lagen tillämpas på fusioner som genomförs från och
med den 20 mars 1999. Med tanke på vad som här anförts om den utdragna
processen för att genomföra en fusion och att retroaktiva skatteregler bör
undvikas borde gränsen i stället dras vid fusioner som påbörjas före den 20
mars 1999. Den tidpunkt då fusionen skall anses vara påbörjad kan
lämpligen vara den dag då fusionsplanen registrerats hos registrerings-
myndigheten enligt 14 kap 24 § aktiebolagslagen.
Vad vi då framförde äger fortfarande giltighet.
Lagstiftning skall inte ha ikraftträdandetidpunkt innan riksdagsbeslut
fattats. I detta fall har emellertid kunskap om innehållet i förändringarna
meddelats i sådan tid att vi nöjer oss med att vidhålla vårt krav i motion
1998/99:Sk24.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att förändringarna i lagen (1998:1602) om
uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner och i
lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt tillämpas på fusioner respektive
överlåtelser som registrerats efter den 20 mars 1999 i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 17 maj 1999
Bo Lundgren (m)
Carl Fredrik Graf (m)

Car

Yrkanden

 1. att riksdagen beslutar att förändringarna i lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner och i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt tillämpas på fusioner respektive överlåtelser som registrerats efter den 20 mars 1999 i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i:

 2. att riksdagen beslutar att förändringarna i lagen (1998:1602) om uppskov med beskattningen vid andelsöverlåtelser inom koncerner och i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt tillämpas på fusioner respektive överlåtelser som registrerats efter den 20 mars 1999 i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.