Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi17 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1998/99:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1999-04-29
Bordläggning
1999-04-30
Hänvisning
1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1998/99:Fi17

av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

1 Inledning

Människovärdet är större än penningvärdet. Därför är den ekonomiska
politikens avgörande problem, arbetslösheten, något som går långt utöver
det ekonomiska. Eget jobb betyder egen inkomst och det ger egen makt.
Att vara beroende av bidrag innebär att man i sin egen vardag är
beroende av andras regler. Den som är arbetslös är inte fri. Att knäcka
massarbetslösheten är därför en av de viktigaste frihetsrefomerna. För att
lyckas med det krävs en rad systemförändringar.

Vi skisserar därför i denna motion en skattereform, en socialförsäkrings-
reform, arbetsmarknadsreformer, förbättringar och förenklingar för före-
tagandet.

Yrkanden (30)

 1. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 2. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 2000-2002
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 2000-2002
  Behandlas i
 5. att riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inkl. ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för år 2000 till 746 735 miljoner kronor, för år 2001 till 767 505 miljoner kronor och för år 2002 till 790 205 miljoner kronor
  Behandlas i
 6. att riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inkl. ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för år 2000 till 746 735 miljoner kronor, för år 2001 till 767 505 miljoner kronor och för år 2002 till 790 205 miljoner kronor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2000-2002 som redovisas i motionen som riktlinjer för regeringens budgetarbete (tabell A)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2000-2002 som redovisas i motionen som riktlinjer för regeringens budgetarbete (tabell A)
  Behandlas i
 9. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för år 2000 till 1 064 miljarder kronor, för år 2001 till 1 095 miljarder kronor och för år 2002 till 1 132 miljarder kronor
  Behandlas i
 10. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för år 2000 till 1 064 miljarder kronor, för år 2001 till 1 095 miljarder kronor och för år 2002 till 1 132 miljarder kronor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om EMU
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om EMU
  Behandlas i
 13. att riksdagen avslår regeringens förslag om registerbaserad folk- och bostadsräkning
  Behandlas i
 14. att riksdagen avslår regeringens förslag om registerbaserad folk- och bostadsräkning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 15. att riksdagen, med avslag på regeringens förslag att minska anslaget D 2 Köp av interregional persontrafik, beslutar att finansiera anslaget B 6 Vissa kostnader med anledning av M/S Estonias förlisning med motsvarande minskning av anslagen A 1 Vägverket: Administration och A 3 Banverket: Sektorsuppgifter i lika delar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 16. att riksdagen, med avslag på regeringens förslag att minska anslaget D 2 Köp av interregional persontrafik, beslutar att finansiera anslaget B 6 Vissa kostnader med anledning av M/S Estonias förlisning med motsvarande minskning av anslagen A 1 Vägverket: Administration och A 3 Banverket: Sektorsuppgifter i lika delar
  Behandlas i
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det principiellt anmärkningsvärda ur demokratiskt perspektiv att det av vårpropositionen inte går att utläsa effekterna av rege-ringens åtgärder för att hålla utgiftstaket, de besparingar som regeringen avser att göra eller de s.k. begränsningsbelopp som beslutats
  Behandlas i
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det principiellt anmärkningsvärda ur demokratiskt perspektiv att det av vårpropositionen inte går att utläsa effekterna av rege-ringens åtgärder för att hålla utgiftstaket, de besparingar som regeringen avser att göra eller de s.k. begränsningsbelopp som beslutats
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 19. att riksdagen avslår regeringens förslag om användningen av medlen för genomförande av försöksverksamhet med lärlingsutbildning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 20. att riksdagen avslår regeringens förslag om användningen av medlen för genomförande av försöksverksamhet med lärlingsutbildning
  Behandlas i
 21. att riksdagen avslår regeringens begäran om bemyndigande att besluta om att ta upp ett lån för att tillfälligt täcka kostnaderna för sammanslagningen av Telia AB och Telenor A/S
  Behandlas i
 22. att riksdagen avslår regeringens begäran om bemyndigande att besluta om att ta upp ett lån för att tillfälligt täcka kostnaderna för sammanslagningen av Telia AB och Telenor A/S
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att 1990-91 års skattereform skall återställas samt inriktningen av skattepolitiken i övrigt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att 1990-91 års skattereform skall återställas samt inriktningen av skattepolitiken i övrigt
  Behandlas i
 25. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lättnader i beskattningen av företagande, riskkapital, arbete, sparande och investeringar
  Behandlas i
 26. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om lättnader i beskattningen av företagande, riskkapital, arbete, sparande och investeringar
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 27. att riksdagen avslår regeringens förslag om ändrade flyttningsbidrag
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 28. att riksdagen avslår regeringens förslag om ändrade flyttningsbidrag
  Behandlas i
 29. att riksdagen avslår regeringens förslag om förändringar av anställningsstödet
  Behandlas i
 30. att riksdagen avslår regeringens förslag om förändringar av anställningsstödet
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.