Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

Motion 1998/99:Fi15 av Alf Svensson m.fl. (kd)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1998/99:100
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1999-04-29
Bordläggning
1999-04-30
Hänvisning
1999-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1998/99:Fi15

av Alf Svensson m.fl. (kd)

med anledning av prop. 1998/99:100 1999 års ekonomiska vårproposition

1 Sammanfattning

1999 års ekonomiska vårproposition är ytterligare en i raden av
ekonomisk-politiska propositioner som saknar konkreta förslag som
skulle kunna öka tillväxten i den svenska ekonomin och därmed antalet
nya jobb. Massarbetslösheten kostar det svenska folkhushållet upp mot
100 miljarder kronor, förutom förlorad självkänsla och framtidstro för de
drabbade.

Kristdemokraternas budgetalternativ tar sikte på att öka sysselsättningen så
kraftfullt att välfärden kan tryggas för alla. I motionen föreslås åtgärder för
att åstadkomma:

- ett så bra företagsklimat att landets företagare vågar satsa och nyanställa

- en skattepolitik

Yrkanden (26)

 1. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordas i motionen (avsnitt 4)
  Behandlas i
 2. att riksdagen godkänner de allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken som förordas i motionen (avsnitt 4)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 3. att riksdagen fastställer målet för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn till 1,5 % av bruttonationalprodukten för åren 2001-2002 (avsnitt 7.1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 4. att riksdagen fastställer målet för det finansiella sparandet i den offentliga sektorn till 1,5 % av bruttonationalprodukten för åren 2001-2002 (avsnitt 7.1)
  Behandlas i
 5. att riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för år 2000 till 748 miljarder kronor, för år 2001 till 762 miljarder kronor och för år 2002 till 768 miljarder kronor (avsnitt 9.4)
  Behandlas i
 6. att riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten för år 2000 till 748 miljarder kronor, för år 2001 till 762 miljarder kronor och för år 2002 till 768 miljarder kronor (avsnitt 9.4)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 7. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2000-2002 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 9.1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 8. att riksdagen godkänner den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden för åren 2000-2002 som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 9.1)
  Behandlas i
 9. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 2000-2002 (avsnitt 9.5)
  Behandlas i
 10. att riksdagen godkänner beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 2000-2002 (avsnitt 9.5)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 11. att riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen (1994:1052) om statlig fastighetsskatt
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 12. att riksdagen avslår regeringens förslag till ändring i lagen (1994:1052) om statlig fastighetsskatt
  Behandlas i
 13. att riksdagen godkänner de skatte- och inkomstförändringar som föreslås i motionen som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 5.1, 5.2 och 8.1)
  Behandlas i
 14. att riksdagen godkänner de skatte- och inkomstförändringar som föreslås i motionen som riktlinje för regeringens budgetarbete (avsnitt 5.1, 5.2 och 8.1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att energiskatt inte skall tas ut på biodrivmedel
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att energiskatt inte skall tas ut på biodrivmedel
  Behandlas i
 17. att riksdagen hos regeringen begär förslag till införande av ett marginellt sysselsättningsstöd i enlighet med vad som anförts i motionen (avsnitt 4.3.1)
  Behandlas i
 18. att riksdagen hos regeringen begär förslag till införande av ett marginellt sysselsättningsstöd i enlighet med vad som anförts i motionen (avsnitt 4.3.1)
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 19. att riksdagen till anslaget B 6 Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. (utg.omr. 6) för budgetåret 1999 anvisar 2 500 000 kr utöver vad regeringen föreslagit eller således 132 165 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 20. att riksdagen till anslaget B 6 Funktionen Hälso- och sjukvård m.m. (utg.omr. 6) för budgetåret 1999 anvisar 2 500 000 kr utöver vad regeringen föreslagit eller således 132 165 000 kr
  Behandlas i
 21. att riksdagen till anslaget B 3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst (utg.omr. 6) för budgetåret 1999 anvisar 2 500 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit eller således 964 641 000 kr
  Behandlas i
 22. att riksdagen till anslaget B 3 Funktionen Befolkningsskydd och räddningstjänst (utg.omr. 6) för budgetåret 1999 anvisar 2 500 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit eller således 964 641 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 23. att riksdagen till anslaget K 1 Stöd till trossamfund (utg.omr. 17) för budgetåret 1999 anvisar 1 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit eller således 55 700 000 kr
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 24. att riksdagen till anslaget K 1 Stöd till trossamfund (utg.omr. 17) för budgetåret 1999 anvisar 1 000 000 kr utöver vad regeringen föreslagit eller således 55 700 000 kr
  Behandlas i
 25. att riksdagen till anslaget L 1 Bidrag till folkbildningen (utg.omr. 17) i vad avser bidrag till facklig utbildning för budgetåret 1999 anvisar 1 000 000 kr mindre vad regeringen föreslagit eller således 2 507 405 000 kr.
  Behandlas i
 26. att riksdagen till anslaget L 1 Bidrag till folkbildningen (utg.omr. 17) i vad avser bidrag till facklig utbildning för budgetåret 1999 anvisar 1 000 000 kr mindre vad regeringen föreslagit eller således 2 507 405 000 kr.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.