Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:178 Medborgarskap och identitet

Motion 1997/98:Sf45 av Ann-Kristin Føsker (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:178
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1998-06-09
Hänvisning
1998-06-10
Bordläggning
1998-06-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

1 Identitetsprövningen

Regeringen vill införa en möjlighet till dispens från kravet på styrkt identitet i ärenden som rör naturalisation. Dispensen skall få ges om den sökande har haft hemvist i Sverige i minst åtta år och kan styrka sin identitet. Min uppfattning är att åtta år är för lång tid. Även den praxis som har utvecklats i fall som rör identitetsprövning har blivit för sträng.

Det finns flera fall där Invandrarverket och Utlänningsnämndens praxis vid identitetsprövning har visat sig vara för rigid. Det har under åren resulterat i många mänskliga tragedier.

Den identitetsprövning som görs i samband med beslut om uppehålls­tillstånd bör enligt min mening vara tillräcklig och godtas utan vidare prövning i medborgarskapsärenden. I stället för åtta år förordar jag sex år.

2 Identitetsproblem

Flera flyktingar dras med stora problem som har med styrkt identitet att göra. Exempelvis vet vi att många iranier har svårt att få sin identitet styrkt på grund av det sätt på vilket sökanden erhållit handlingen. Iranska hemlandspass godtas under förutsättning att passhandlingen är utförd i behörig ordning samt att sökanden erhållit handlingen genom inställelse hos vederbörlig myndighet. Irans inställning är att inte ge nya identitetshandlingar till sina forna medborgare. Därtill kommer att iranska medborgare ofta har mycket svårt att erhålla befrielse från sitt medborgarskap vilket innebär att även om lättnader beträffande kravet på styrkt identitet införs kvarstår problem för en del iranier. Detta är ett problem som regeringen nu har uppmärksammat och därför ges i princip regelmässigt dispens från villkorskravet. Individer som befinner sig i sådana situationer måste behandlas på ett fördelaktigt sätt av Invandrarverket, Utlänningsnämnden och regeringen.

3 Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

 1. att riksdagen beslutar om en sådan ändring av 6 § andra stycket lagförslaget, enligt vad i motionen anförts, att dispens från kravet på styrkt identitet kan ges efter sex år,

 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om flyktingar som har problem med att få sin identitet styrkt.

Stockholm den 9 juni 1998

Yrkanden (6)

 1. Behandlas i
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om flyktingar som har problem med att få sin identitet styrkt.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om flyktingar som har problem med att få sin identitet styrkt.
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar om en sådan ändring av 6 § andra stycket lagförslaget, enligt vad i motionen anförts, att dispens från kravet på styrkt identitet kan ges efter sex år
  Behandlas i
 5. att riksdagen beslutar om en sådan ändring av 6 § andra stycket lagförslaget, enligt vad i motionen anförts, att dispens från kravet på styrkt identitet kan ges efter sex år
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  uppskov
 6. Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.