Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

Motion 1997/98:Fi38 av Inger Segelström m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1997/98:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1998-04-29
Bordläggning
1998-05-04
Hänvisning
1998-05-05

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Jämställdhet i informationssamhället

Vi instämmer helt i regeringens uppfattning att informationstekniken betyder mycket för Sveriges konkurrenskraft och i konstaterandet att det behövs en ökad delaktighet från svenska folket i informationssamhället.

Användningen av IT domineras av män. Det är därför mycket angeläget att IT-utbildningen i skolan sker i sådana former att det inte uppkommer en snedfördelning mellan eleverna grundad på kön. Det kan inte nog betonas betydelsen av att vi tidigt hos våra barn och ungdomar integrerar användningen av IT i skolarbetet. Vi tycker därför att det är bra med den satsning som regeringen planerar på 1,5 miljarder till ett program för IT i skolan. Vi förutsätter att denna satsning kommer både flickor och pojkar till del och att skolan utvecklar sin pedagogik för att motverka könsmässiga skillnader i användningen av IT.

På regeringens förslag beslutade riksdagen förra året att satsa 1,3 miljarder under perioden 1997–1999 på ett nationellt program för IT-utbildning. Programmet är ett resultat av en överenskommelse mellan regeringen, Industriförbundet och företrädare för IT-företagen. Utbildningen bedrivs i projektform inom ramen för arbetsmarknadsutbildningen och beräknas omfatta 10 000 personer. I samband med att förslaget presenterades uttalade regeringen att denna satsning skulle kunna vara ett medel för att öka deltagandet i IT-företagen från arbetstagare med utländsk bakgrund och från kvinnor. Det var ett positivt initiativ för att stärka kvinnornas ställning också i dessa branscher och yrken. Ännu är det för tidigt att säga hur denna positiva särbehandling fallit ut.

Nu aviserar regeringen en särskild satsning på kompetensutveckling kring IT för anställda inom den offentliga sektorn. Vi tycker att det är bra att IT-satsningar och kompetensutveckling inom detta område inte bara blir en fråga för den privata sektorn utan även riktas till den offentliga sektorn. Många kvinnor har sitt arbete inom denna sektor och för att utjämna skillnaderna i IT-användning mellan könen är satsningen i gemensam sektor av stor betydelse.

I propositionen aviserar regeringen att den avser att lägga fram förslag kring denna satsning i budgetpropositionen. Regeringen anger också att behovet av IT-utbildning inom offentlig sektor först ska kartläggas och att redan nu pågående insatser ska inventeras. Därefter ska förslag läggas fram om ytterligare insatser. Regeringen anger också att syftet med satsningen ska vara att stärka IT-kunskapen inom den gemensamma sektorn och dessutom främja jämn könsfördelning på IT-området.

Vi delar regeringens uppfattning om att det inte är acceptabelt att enbart konstatera snedfördelningen av användningen av IT mellan könen. Detta missförhållande måste tas på största allvar och insatser måste snarast vidtas för att utjämna skillnaderna mellan könen inom detta viktiga område. Annars är risken uppenbar att vi konserverar könssegregeringen på arbetsmarknaden samtidigt som kvinnors möjligheter att stärka sin ställning på framtidens arbetsmarknad allvarligt försämras.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT-satsningarna.

Stockholm den 27 april 1998

Inger Segelström (s)

Monica Green (s)

Birthe Sörestedt (s)

Siw Wittgren-Ahl (s)

Eva Arvidsson (s)

Agneta

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT-satsningarna.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  =utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om IT-satsningarna.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.