Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:160 Långsiktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg

Motion 1996/97:T94 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:160
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1997-06-11
Hänvisning
1997-06-12
Bordläggning
1997-06-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Flera av vägprojekten i Stockholms län saknar fortfarande
finansiering. Jag utgår dock ifrån att finansieringen kommer
att ske över statsbudgeten.
Haningeleden (Södertörnsleden) är indelad i ett antal etapper. Ett par
etapper är redan byggda och garantier finns för etapp 2. Garantier saknas i
dagsläget för etapp 1 och Botkyrkaleden mellan Flemingsberg och Masmo.
En led är precis som en kedja- inte starkare än sin svagaste länk. Saknas en
länk är kedjan inte mycket värd. Det är därför mycket angeläget att
regeringen så fort som möjligt återkommer till riksdagen med
garantier/finansiering av Haningeleden 1 och Botkyrkaleden.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna

Yrkanden

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om garantier/finansiering av Haningeleden 1 och Botkyrkaleden.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: avslag
    Kammarens beslut: =utskottet
  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om garantier/finansiering av Haningeleden 1 och Botkyrkaleden.
    Behandlas i:

Avsändare

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.