Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:150 1997 års ekonomiska vårproposition

Motion 1996/97:Fi42 av Carl Bildt m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1997-05-02
Hänvisning
1997-05-07
Bordläggning
1997-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Sammanfattning

Regeringen har misslyckats med den ekonomiska politiken.
Tillväxten är svag. De stora obalanserna på arbetsmarknaden
samt mellan hushållsekonomin och den offentliga ekonomin
kvarstår och tenderar att förstärkas. Samtidigt sviktar
förtroendet för att de politiska åtaganden som gjorts om
pensioner, vård, omsorg och utbildning skall kunna
fullföljas.

I stället för att skapa förutsättningar för nya arbeten väljer den socialdemo-
kratiska regeringen att försöka dölja arbetslösheten genom att avveckla
arbetskraft. Genom kraftiga skattehöjningar som fortsätter i år och nästa år
ökar bidragsberoendet. Samtidigt medför en illa genomtänkt besparings-
strategi att utsatta grupper, exempelvis handikappade och änkor, får en sämre
situation.

Denna motion syftar till

Yrkanden (22)

 1. att riksdagen beslutar godkänna allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen beslutar godkänna allmänna riktlinjer för den ekonomiska politiken i enlighet med vad i motionen anförts
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande riktlinjer för budgetpolitiken
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande riktlinjer för budgetpolitiken
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande budgetprocessen, budgeteringsmarginalen och utgiftstaket
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande budgetprocessen, budgeteringsmarginalen och utgiftstaket
  Behandlas i
 7. att riksdagen fastställer ett långsiktigt mål om balans i de offentliga finanserna i genomsnitt över en konjunkturcykel i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 8. att riksdagen fastställer ett långsiktigt mål om balans i de offentliga finanserna i genomsnitt över en konjunkturcykel i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen beslutar godkänna beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1998-2000 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen beslutar godkänna beräkningen av de offentliga utgifterna för åren 1998-2000 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 11. att riksdagen beslutar fastställa utgiftstaket för staten inklusive socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten för år 1998 till 660 miljarder kronor, för år 1999 till 649 miljarder kronor och för år 2000 till 640 miljarder kronor i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 12. att riksdagen beslutar fastställa utgiftstaket för staten inklusive socialförsäkringssektorn vid sidan av statsbudgeten för år 1998 till 660 miljarder kronor, för år 1999 till 649 miljarder kronor och för år 2000 till 640 miljarder kronor i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 13. att riksdagen beslutar godkänna den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden åren 1998-2000 som riktlinjer för regeringens budgetarbete i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 14. att riksdagen beslutar godkänna den preliminära fördelningen av utgifterna på utgiftsområden åren 1998-2000 som riktlinjer för regeringens budgetarbete i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 15. att riksdagen beslutar godkänna en beräkning av utgifterna i den kommunala sektorn i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 16. att riksdagen beslutar godkänna en beräkning av utgifterna i den kommunala sektorn i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 17. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande förutsättningar för nya arbetstillfällen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 18. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts beträffande förutsättningar för nya arbetstillfällen
  Behandlas i
 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattepolitikens inriktning
  Behandlas i
 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om skattepolitikens inriktning
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det sociala ansvaret.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om det sociala ansvaret.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.