Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:126 Om skandinavisk luftfartspolitik och förlängning av SAS-samarbetet

Motion 1996/97:T65 av Per Westerberg m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:126
Tilldelat
Trafikutskottet

Händelser

Inlämning
1997-04-03
Bordläggning
1997-04-07
Hänvisning
1997-04-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringen föreslår i propositionen att det skandinaviska
luftfartssamarbetet förlängs med 15 år från september år
2005 t.o.m. september år 2020. Vidare föreslås nya riktlinjer
som bör vila på en liberal grundsyn. Regeringen föreslår
också att riksdagen inom vissa ramar bemyndigar regeringen
att besluta om en minskning av statens ägarandel i SAS
Sverige AB. Inom vissa ramar betyder att statens ägarandel
inte får understiga 35 procent i SAS Sverige AB.
Vi anser att det borde finnas möjligheter att förhandla fram ett förslag som
medger en sammanslagning av de nationella bolagen till ett bolag. En sådan
förändring skulle göra konsortialavtalet obsolet. I ett sådant bolag bör statens
ägarandel stegvis säljas i den takt det är möjligt, med avseende på priset och
företaget. I de fall en lösning som denna inte är möjlig bör SAS Sverige AB
utförsäljas på ett sätt som garanterar stabilitet och utvecklingsmöjligheter för
bolaget.
I den första delen vill vi inledningsvis ifrågasätta konsortialavtalets före-
slagna längd. Regeringen önskar att riksdagen skall binda sig för luftfart
inom ramen för SAS under drygt 20 år. Vi finner detta anmärkningsvärt. Det
presidium som finns kring SAS Sverige AB har inte informerats om
förändringen. Regeringen har således förhandlat om ett nytt avtal utan att
vidare informera det presidium som har att omedelbart förvalta statens ägar-
intresse i SAS Sverige AB. Även detta är anmärkningsvärt. Avtalet bör
omförhandlas delvis mot bakgrund av det anförda för att förändra ägar-
strukturen i SAS.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär en omförhandling av
konsortialavtalet i enlighet med vad som anförts i motionen,
2.
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om statens ägarandel i SAS..
11F
Stockholm den 26 mars 1997
Per Westerbe

Yrkanden

 1. att riksdagen hos regeringen begär en omförhandling av konsortialavtalet i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär en omförhandling av konsortialavtalet i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statens ägarandel i SAS.
  Behandlas i:

 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om statens ägarandel i SAS.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.