Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning

Motion 1996/97:Sk47 av Ingbritt Irhammar m.fl. (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:117
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1997-05-02
Hänvisning
1997-05-07
Bordläggning
1997-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Makar och samboende med gemensamma barn är i dag
samtaxerade för förmögenhetsskatt liksom föräldrar och
barn/styvbarn. Sambeskattningen innebär att varje hushåll
erhåller ett lika stort grundavdrag oberoende av antalet
medlemmar i hushållet. Detta anser vi strider emot målet om
likformighet som karakteriserar skattesystemet i övrigt.
Administrativa problem uppstår då förekomsten av hushållsgemenskap
måste bestämmas. Även rättviseproblem uppstår då individer med lika stor
förmögenhet kommer att betala olika mycket beroende på hushållets
sammansättning. Det anser vi strider mot grundläggande principer om
horisontell rättvisa vid beskattning. Sambeskattningen skapar även problem
ur jämställdhetssynpunkt. Barnen sorteras under mannen i hushållet
oberoende av om mannen är far till barnet eller inte, vilket vi anser helt
oacceptabelt.
Har vi särbeskattning i alla andra sammanhang då kvinnor och män
behandlas lika ska det naturligtvis även gälla förmögenhetsbeskattning. I
strävan efter ett jämställt samhälle borde det vara självklart att var och en
betalar skatt för sina tillgångar, oavsett om man är gift eller lever under
andra
äktenskapliga former.
Frågan om särbeskattning av förmögenhet är även en riskkapitalfråga av
betydelse för mindre företag. Det kapital som på grund av sambeskattningen
av makes förmögenhet överförs från privatpersoner till staten är kapital som i
många fall alternativt skulle kunna användas för att satsa i företag.
Sambeskattningen av förmögenhet är en gammal kvarleva som måste bort.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om sambeskattning av förmögenhet.

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sambeskattning av förmögenhet.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sambeskattning av förmögenhet.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.