Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning

Motion 1996/97:Sk45 av Ronny Korsberg m.fl. (mp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:117
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1997-05-02
Hänvisning
1997-05-07
Bordläggning
1997-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Värdering av aktier
I propositionen föreslås att aktier skall värderas till 100 % av
marknadsvärdet och att hänsyn inte skall tas till latent
skatteskuld avseende tillgångar som reavinstbeskattas. Vi
anser att detta är principiellt felaktigt och leder till att dessa
tillgångar övervärderas vid beskattning. Vi har i tidigare
motioner krävt en återgång till det tidigare förhållandet
beträffande värdering av aktier, vilket skulle innebära att
dessa tas upp till 75% av det noterade värdet vid
förmögenhetsbeskattning. För detta talar också samma
försiktighetsprincip som vid värdering av fastigheter,
nämligen att kurserna går upp och ned och att risken finns att
aktierna övervärderas vid kursfall.
Miljöpartiet anser det också viktigt för ett spritt ägande att även svenska
privatpersoner skall kunna direktäga aktier på rimliga villkor och att inte på
sikt ägandet helt skall överflyttas till institutioner och fonder. Det talar för
 en
mer rimlig värdering av aktier vid förmögenhetstaxeringen.
För en 75-procentig värdering talar också det faktum att den något
konstruerade skillnaden mellan A-aktier och O- och OTC-aktier vid
förmögenhetsbeskattningen därigenom minskar, något som också kan göra
det lättare för företag att introducera sig på A-listan.
Sam- eller särbeskattning?
Regeringen föreslår att sambeskattning av förmögenhet, av
både makar respektive föräldrar och barn, även i
fortsättningen skall ske. Ett skäl som anges är att en
särbeskattning skulle kunna leda till skatteplanering genom
att förmögenheten sprids inom familjen. Detta är ett
argument som utgår ifrån att en familj bara kan ha en viss
bestämd förmögenhet, oavsett hur många familjemedlemmar
man är. Så är naturligtvis inte fallet. Tvärtom är det naturligt
att tänka sig att man kan ha en större förmögenhet utan att
beskattas om man är fler familjemedlemmar.
Jämställdhetsskäl såväl som likformighetsskäl talar således för att
förmögenhet skall särbeskattas. Detta skulle dessutom leda till administrativa
förenklingar och att äktenskap inte längre skulle diskrimineras i detta
avseende. Att nu införa särbeskattning av förmögenheter skulle emellertid bli
dyrt för statskassan med ett inkomstbortfall på enligt uppgift ca 1,4 miljarder
kronor. Ur jämställdhetssynpunkt finns det andra reformer som framför allt
gynnar kvinnor med låga inkomster och som därför är mer angelägna.
Miljöpartiet har i sin motion med anledning av regeringens förslag till
vårbudget lämnat flera förslag på sådana åtgärder. Vi ser därför ingen
möjlighet att i dagens statsfinansiella läge prioritera en i och för sig
önskvärd
reform av förmögenhetsbeskattningen i detta avseende.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag att latent skatteskuld inte skall
beaktas vid förmögenhetstaxering,
2. att riksdagen beslutar att aktier skall värderas till 75 % av
marknadsvärdet vid förmögenhetstaxering

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen avslår regeringens förslag att latent skatteskuld inte skall beaktas vid förmögenhetstaxering
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår regeringens förslag att latent skatteskuld inte skall beaktas vid förmögenhetstaxering
  Behandlas i
 3. att riksdagen beslutar att aktier skall värderas till 75 % av marknadsvärdet vid förmögenhetstaxering.
  Behandlas i
 4. att riksdagen beslutar att aktier skall värderas till 75 % av marknadsvärdet vid förmögenhetstaxering.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.