Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning

Motion 1996/97:Sk42 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:117
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1997-05-02
Hänvisning
1997-05-07
Bordläggning
1997-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen föreslår regeringen att en proportionell
förmögenhetsskatt även i fortsättningen skall tas ut på
fysiska personers förmögenhet som överstiger ett fribelopp.
Den skattefria gränsen för fysiska personer bör enligt
förslaget förbli 900 000 kronor, och skattesatsen föreslås
ligga kvar på 1,5 procent.
Förmögenhetsskatten bör avskaffas snarast möjligt. Våren 1992 beslutade
riksdagen på den borgerliga regeringens förslag om en avveckling av för-
mögenhetsskatten fram till 1995, men förslaget drogs genom krisuppgörel-
serna med Socialdemokraterna tillbaka redan på hösten 1992. Det är hög tid
att på nytt realisera ursprungsförslaget om ett avskaffande av förmögenhets-
skatten.
Om riksdagens majoritet ändå beslutar att förmögenhetsskatt skall tas ut
finns det dock all anledning att omedelbart ta itu med den orättvisa som
består i att makar sambeskattas i förmögenhetshänseende. Denna orättvisa
innebär bl a att ett gift par tillsammans har ett fribelopp på 900 000 kronor,
medan ett par i samboförhållande har ett dubbelt så stort fribelopp - eller
1 800 000 kronor.
Detta är orimligt, förlegat, ologiskt och ett hån mot äktenskapet. Sam-
beskattningen av förmögenhet måste avskaffas med det snaraste.
Av propositionen framgår att flertalet remissinstanser anser att sambeskatt-
ning skall avskaffas. Motiveringen är främst av rättvise- och förenklingsskäl.
Dessutom anser Lagrådet att det är otillfredsställande att i den nya lagstift-
ningen ta över regler om sambeskattning från 1947 års lag. Lagrådet anser
bland annat att en bristande anpassning av lagreglerna till samhällsutveck-
lingen, med sina i dag mer varierande samlevnadsformer än 1947, kan leda
till minskad tilltro till och efterlevnad av lagstiftningen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1996/97:117 i enlighet med vad som
anförts i motionen,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om avskaffad
förmögenhetsskatt i enlighet med vad som anförts i motionen,
3. att riksdagen - vid bifall till propositionen - hos regeringen begär förslag
om avskaffad sambeskattning av förmögenhet i enlig

Yrkanden (6)

 1. att riksdagen avslår proposition 1996/97:117 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår proposition 1996/97:117 i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen hos regeringen begär förslag om avskaffad förmögenhetsskatt i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 4. att riksdagen hos regeringen begär förslag om avskaffad förmögenhetsskatt i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen - vid bifall till propositionen - hos regeringen begär förslag om avskaffad sambeskattning av förmögenhet i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen - vid bifall till propositionen - hos regeringen begär förslag om avskaffad sambeskattning av förmögenhet i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.