Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1996/97:117 Ny förmögenhetsskattelagstiftning

Motion 1996/97:Sk41 av Inger René och Karin Falkmer (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1996/97:117
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1997-05-02
Hänvisning
1997-05-07
Bordläggning
1997-05-07

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen anges att sambeskattning skall ske av makar
som levt tillsammans under beskattningsåret samt av
föräldrar och deras hemmavarande underåriga barn.
I dag har i alla andra sammanhang sambeskattning utmönstrats - var och en
betalar skatt på sin inkomst utan hänsyn tagen till familjebildning eller
civilstånd. Det anses som jämställt och självklart - utom när det gäller
förmögenhetsbeskattning!
Det kan inte vara rimligt att Sverige, som i så många sammanhang
betraktas som föregångsland på jämställdhetsområdet, skall ha kvar denna
omoderna kvarleva från ett samhälle där värderingarna var helt annorlunda än
dagens!
Regeringen bör därför komma med förslag till avveckling av
sambeskattningen gällande förmögenheter.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till avveckling av
sambeskattning gällande förmögenheter i enlighe

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till avveckling av sambeskattning gällande förmögenheter i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till avveckling av sambeskattning gällande förmögenheter i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.