Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:38 Länsindelningen i Skåne och Västsverige m.m.

Motion 1995/96:Bo8 av Börje Nilsson m.fl. (s, S)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:38
Tilldelat
Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning
1996-03-14
Bordläggning
1996-03-19
Hänvisning
1996-03-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I propositionen tar regeringen upp länsindelningen i bl.a.
Skåne. Man föreslår att Kristianstads och Malmöhus län
läggs samman till Skåne län den 1 januari 1997.
Regeringen anser också att Malmö bör vara residensstad i Skåne län, men
ett förslag om residensstad kommer att läggas fram först sedan det har
klarlagts vilken fördelning offentlig förvaltning kan komma att få i regionen.
Genom att peka ut Malmö som den blivande residensstaden frångår
regeringen Regionberedningens förslag. Det har medfört att många nu är
tveksamma till sammanläggningen.
Regionberedningen förordar
Kristianstad
En helt enig regionberedning står bakom förslaget att
Kristianstad bör vara residensstad i ett Skåne län.
Beredningens motiv för Kristianstad är att det därmed
uppnås en bättre geografisk balans i landskapet.
Sammanläggningen av de båda länen har bättre
förutsättningar att vinna en bred uppslutning, än om man
väljer en lösning som bidrar till att ytterligare förstärka
Malmös ställning.
Bland kommunerna har Kristianstad som residensstad ett starkt stöd,
liksom hos Sydsvenska handelskammaren som representerar näringslivet i
regionen. I ett längre perspektiv ligger Kristianstad bättre till geografisk-
strategiskt när det gäller samverkan med angränsande län i den sydsvenska
regionen.
Genom byggandet av Öresundsbron samt etablering av en ny högskola
gynnas Malmö i hög grad. Lund har å sin sida sin tyngdpunkt i högre
utbildning samt sjukvård och forskning.
Vad gäller Kristianstad har regionen helt nyligen drabbats av två
regementsnedläggningar. Skulle nu också residenset och länsförvaltningen
försvinna utarmas arbetsmarknaden ännu mer i Kristianstadsregionen med
betydande problem som följd.
En viktig utgångspunkt för hela processen måste vara att hela Skåne skall
utvecklas och där har valet av Kristianstad som huvudort en stor betydelse.
Regionberedningen har således anfört mycket starka skäl för sitt förslag
för Kristianstad som huvudort-residensstad i ett framtida Skåne län.
Ytterligare utredning
När det gäller lokaliseringen av residensstaden finner
regeringen "i och för sig ambitionerna att uppnå balans
mellan Malmö/Lund-regionen och övriga delar av Skåne -
inte minst de i nordost - motiverade. Frågan är dock om
detta bäst låter sig göras genom lokaliseringen av sätet för
länsstyrelsen. Regeringen utgår från att verksamhet kommer
att utövas i såväl Malmö som Kristianstad, oavsett vilken av
dessa orter som görs till residensstad i Skåne län.
Strävandena att uppnå inomregional balans bör tillgodoses
t.ex. genom lokalisering av delar av övrig regional offentlig
förvaltning till andra orter än residensstaden." Regeringen
anför också att innan ett förslag kan presenteras behöver
ytterligare utredningsmaterial tas fram.
En särskild utredare kommer att tillkallas för att efter samråd med
företrädare för regionen och andra berörda parter utarbeta ett underlag om
lokaliseringen av regional offentlig förvaltning i Skåne län.
Det regionala
utvecklingsansvaret
En viktig förutsättning för Skånesammanläggningen har varit
att utveckla den regionala självstyrelsen. Beredningen har
också föreslagit att det regionala utvecklingsansvaret förs
över från länsstyrelsen till direktvald församling -
regionfullmäktige. Genom att lägga över hela utvecklingen
till ett folkvalt organ för hela landskapet ökar demokratin.
Verksamheten kan sammanfattningsvis sägas omfatta frågor kring regional
utveckling i vid mening såsom fysisk strukturplanering, kommunikationer,
kollektivtrafik, infrastrukturinvesteringar, högre utbildning och forskning.
Ytterligare uppgifter är hälso- och sjukvård, kultur och miljö.
Även på den här punkten bör Regionberedningens förslag genomföras.
Enligt propositionen avser regeringen att återkomma till dessa frågor i
uppföljningspropositionen.
Håll samman
"Skånefrågan"
Vi finner det olyckligt att "Skånefrågan" delas upp på olika
propositioner. En utgångspunkt måste vara att hantera frågan
så att det skapas ett bra samarbetsklimat i framtiden.
Vi förordar att lokaliseringen av all regional förvaltning klarläggs fullt ut
och behandlas sammanhållet med frågan om det framtida regionparlamentets
kompetens när det gäller utvecklingsansvaret. Utskottet bör alltså invänta
majpropositionen och redovisa frågan i ett sammanhang för riksdagen.
Det är viktigt att vi kommer ur den "turbulens" som hela Skånefrågan har
hamnat i.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om att lokaliseringen av all regional offentlig
förvaltning i Skåne klarläggs fullt ut och behandlas tillsammans med
frågan om det framtida regionparlamentets kompetens beträffande
utvecklingsansvaret.

Stockholm den 12 mars 19

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att lokaliseringen av all regional offentlig förvaltning i Skåne klarläggs fullt ut och behandlas tillsammans med frågan om det framtida regionparlamentets kompetens beträffande utvecklingsansvaret.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att lokaliseringen av all regional offentlig förvaltning i Skåne klarläggs fullt ut och behandlas tillsammans med frågan om det framtida regionparlamentets kompetens beträffande utvecklingsansvaret.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.