Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:229 Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus

Motion 1995/96:Sk56 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:229
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-05-22
Bordläggning
1996-05-23
Hänvisning
1996-05-24

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringen föreslår i propositionen att en tillfällig
skattereduktion för utgifter för byggnadsarbeten på
bostadshus införs. Reduktionen skall uppgå till 30 procent av
nedlagda arbetskostnader upp till ett högsta belopp, olika för
olika fastighetstyper.
Vi har i vår motion med anledning av regeringens proposition om åtgärder
på skatteområdet föreslagit ett permanent system med reducerad skatt för
reparationer och underhåll av egna bostäder. Detta är led i en politik som
syftar till att skapa expansionsmöjligheter för den del av den privata
tjänstesektorn som är riktad till de enskilda hushållen. För denna sektor är de
stora skattekilarna ett kraftigt hinder för att det skall vara möjligt att
efterfråga bland annat tjänster i form av arbete med reparation och underhåll.
Den totala skattekilen på arbete består av inkomstskatt, löneskatter och
mervärdesskatt. Som vi redovisat i tidigare motioner bör ett permanent
system med reducerade skattekilar för tjänster till hushållen vara inlemmat i
det ordinarie skattesystemet. De nu gällande direktiven inom EU medför
emellertid svårigheter att reducera mervärdesskatten. Det är också tveksamt
om de löneskatter som är avgifter för socialförsäkringarna bör reduceras
samtidigt som förmånerna förblir oförändrade. I avvaktan bland annat på att
EU-reglerna kan ändras på det sätt vi moderater förespråkar kan en
permanent skattereduktion vara ett sätt att minska skattekilarna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett permanent
system som sänker skattekilen på arbete för reparation och underhåll
av egna bostäder i enlighet med vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen avslår proposition 1995/96:229 i enlighet med vad
som anförts i motionen.

Stockholm den 22 maj 1996
Bo Lundgren (m)

Karl-Gösta Svenson (m)

Carl Fredrik G

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett permanent system som sänker skattekilen på arbete för reparation och underhåll av egna bostäder i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om ett permanent system som sänker skattekilen på arbete för reparation och underhåll av egna bostäder i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen avslår proposition 1995/96:229 i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 4. att riksdagen avslår proposition 1995/96:229 i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.