Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.

Motion 1995/96:Fi127 av Eva Eriksson (fp)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:222
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1996-06-19
Hänvisning
1996-06-19
Bordläggning
1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I proposition 1995/96:222 föreslås en rad
sysselsättningsstimulerande åtgärder. Vissa av förslagen
riktar sig enbart mot anställda, andra förutsätter att den
arbetssökande är berättigad till a-kassa eller KAS. I båda
fallen diskrimineras företagare jämfört med anställda.
Särskilt utbildningsbidrag
Regeringen föreslår att arbetssökande mellan 25 och 55 år
som saknar utbildning motsvarande grundskolekompetens
ska kunna erhålla särskilt utbildningsbidrag under
förutsättning att den arbetssökande är berättigad till a-kassa
eller KAS.
Den som kombinerar en deltidsanställning med eget företag omfattande
mer än 10 timmar per vecka är inte berättigad till a-kassa eller KAS vid
arbetslöshet i anställningen. Med regeringens förslag utestängs denna
kategori från det särskilda utbildningsbidraget.
Vidare föreslås att anställda mellan 25 och 55 år under vissa förutsättningar
ska kunna erhålla särskilt utbildningsbidrag. Motsvarande möjligheter för
egenföretagare saknas.
Utbildningsstöd till starta eget
Regeringen föreslår att stöd ska kunna lämnas när en anställd
vill pröva möjligheten att starta eget. Arbetsgivaren föreslås
få stöd för viss del av kostnaden för en vikarie så att den
redan anställde kan pröva nya affärsidéer genom att starta
eget med bibehållen lön eller del av lön.
I många företag sysselsätts båda makarna. Om den ena har en ny affärsidé
inom ett annat verksamhetsområde än det ursprungliga bör motsvarande
möjligheter som för en anställd finnas.
Offentliga tillfälliga arbeten för äldre
Regeringen föreslår att personer över 55 år, som har varit
arbetssökande och inskrivna på arbetsförmedlingen i två år
och längre samt uppbär rätt till arbetslöshetsersättning ska
kunna få ett offentligt tillfälligt arbete.
Kravet på att man ska vara berättigad till arbetslöshetsersättning innebär att
den som kombinerat en deltidsanställning med mer än 10 veckotimmars
verksamhet i eget företag inte är berättigad till offentliga tillfälliga
arbeten. I
stor utsträckning består den drabbade gruppen av tidigare offentliganställda
kvinnor som haft en anställning för att företaget inte ger tillräcklig
sysselsättning för båda makarna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring som
tillgodoser egenföretagares och närståendes till egenföretagare
möjlighet att få del av särskilt utbildningsbidrag, i enlighet med vad
som anförts i motionen.
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring som
tillgodoser egenföretagares och deras närståendes möjlighet att få del
av utbildningsstöd till att starta eget i enlighet med vad som anförts i
motionen,
3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring som
tillgodoser egenföretaga

Yrkanden (6)

 1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring som tillgodoser egenföretagares och närståendes till egenföretagare möjlighet att få del av särskilt utbildningsbidrag i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring som tillgodoser egenföretagares och närståendes till egenföretagare möjlighet att få del av särskilt utbildningsbidrag i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring som tillgodoser egenföretagares och närståendes till egenföretagare möjlighet att få del av utbildningsstöd till att starta eget i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 4. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring som tillgodoser egenföretagares och närståendes till egenföretagare möjlighet att få del av utbildningsstöd till att starta eget i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring som tillgodoser egenföretagares och närståendes till egenföretagare möjlighet att få del av offentliga tillfälliga arbeten i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring som tillgodoser egenföretagares och närståendes till egenföretagare möjlighet att få del av offentliga tillfälliga arbeten i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.