Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:213 Minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998

Motion 1995/96:Fi107 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:213
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1996-06-12
Bordläggning
1996-06-13
Hänvisning
1996-06-19

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Propositionens förslag
I proposition 1995/96:213 föreslår regeringen att det
generella statsbidraget till kommuner och landsting skall
minskas om en kommun eller ett landsting fastställer en
högre skattesats för 1997 eller 1998 än den som gäller för
1996. Bidraget föreslås minskas med ett belopp motsvarande
hälften av den ökning av de preliminära skattemedel
kommunen eller landstinget får till följd av skattehöjningen.
Vänsterpartiets
ställningstaganden
Regeringens politik strider mot det kommunala självstyrets
principer. Kommun- och landstingspolitikerna måste få ta
ansvar för sina egna verksamheter och sin egen skattepolitik.
De är väl medvetna om behovet av återhållsamhet, men idag
är kommunsektorns ekonomiska utrymme för begränsat för
att uppfylla de mål som ställts upp av riksdag och regering.
I flera kommuner och landsting finns det sannolikt behov av skattehöj-
ningar för att kunna erbjuda en rimlig servicenivå och möta de behov som
finns. Vi menar därför att det är samhällsekonomiskt oansvarigt att begränsa
möjligheterna till inkomstförstärkningar. Det är en mycket kortsiktig lösning
på de ekonomiska problemen och leder till hög arbetslöshet, en dålig offentlig
ekonomi och en sämre offentlig service.
Regeringens förslag drabbar främst kvinnorna. Det är kvinnorna som bär
upp verksamheterna i kommunerna och landstingen. Det är mestadels kvinnor
som arbetar med vård och omsorg. Verksamheterna inom kommunerna och
landstingen har haft stor betydelse för kvinnors ekonomiska oberoende och
möjligheter till frigörelse.
Vänsterpartiet menar även att förslagen till utgiftstak är helt oacceptabla.
De står i strid med principerna för den kommunala självstyrelsen och leder
till en samhällsekonomiskt omotiverad försämring av välfärdens kärnverk-
samheter. Staten kommer i praktiken att detaljreglera enskilda kommuners
ekonomiska handlingsutrymme. Om några år kommer också ett balanskrav
att regleras i lag, något som också försvårar en mer flexibel och långsiktig
inriktning på kommunal- och landstingsverksamheterna.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om minskning i
särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och
landsting åren 1997 och

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår regeringens förslag till lag om minskning i särskilda fall av det generella statsbidraget till kommuner och landsting åren 1997 och 1998.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.