Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1995/96:152 Beskattning av förmån av utbildning och andra åtgärder vid personalavveckling, m.m.

Motion 1995/96:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1995/96:152
Tilldelat
Skatteutskottet

Händelser

Inlämning
1996-04-30
Bordläggning
1996-05-02
Hänvisning
1996-05-03

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Förmån av fri utbildning
Regeringen föreslår att den som riskerar att bli arbetslös på
grund av omstrukturering, personalavveckling eller liknande
i arbetsgivarens verksamhet inte skall beskattas för förmån
av fri utbildning eller annan åtgärd om utbildningen eller
åtgärden är av väsentlig betydelse för att kunna fortsätta att
förvärvsarbeta.
Sin vana trogen föreslår regeringen att dessa regler inte skall omfatta
förmån från fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag om den anställde är
företagsledare och delägare i företaget eller närstående till sådan person.
Förslaget gäller inte heller närstående till arbetsgivare, som är fysisk person.
Sverige är i stort behov av ett ökat företagande för att på så sätt mildra
effekterna av den höga arbetslösheten. Det är därför helt förkastligt att
försvåra tillkomsten av ifrågavarande företag genom att kringgärda dem med
en rad bestämmelser. Genom att på detta sätt misstänkliggöra denna typ av
företag att utnyttja bestämmelserna i missbrukande syfte skapas en företagar-
fientlig atmosfär. Det är sannerligen hög tid att det ofta förekommande
negativa synsättet mot små och medelstora företag förändras i grunden.
Vi föreslår därför att den inskränkning av ifrågavarande bestämmelser som
regeringen föreslår skall avvisas.
Reseförmåner
Vi accepterar regeringens förslag om en schabloniserad
förmånsbeskattning avseende resor på tåg.
När det gäller förslaget om en individuell värdering av förmånsvärdet av
fria eller delvis fria resor på flyg leder detta liksom de föregående förslagen
till omfattande administrativa problem för flygföretagen. Särskilt de mindre
flygbolagen kommer att få stora svårigheter att klara av de uppställda kraven.
Beskattningsförslaget kommer också att leda till orättvisor eftersom en resa
till samma destinationsort kan komma att beskattas på olika sätt beroende på
vilken väg som den anställde av olika skäl fått välja för att kunna utnyttja sin
förmån.
I den mån en individuell beskattning skall införas avseende fria flygresor
bör den inrymma en omfattande schablonisering. Det gäller dels stand by-
faktorn, dels värdering efter zonindelning omfattande högst sex zoner.
Genom att i förenklande syfte utgå från den borgerliga regeringens förslag
som i stora delar sammanfaller med regeringens lagrådsförslag av den 2 mars
1995 bör det finnas möjlighet att komma fram till en godtagbar förenklad
lösning.
Med hänsyn härtill avvisar vi regeringens förslag till förmånsbeskattning
av fria flygresor och hemställer samtidigt att regeringen återkommer till
riksdagen med ett nytt förenklat förslag med ovannämnda inriktning. I
avvaktan härpå bör den nuvarande schablonbeskattningen även gälla vid 1998
års taxering.
Frequent flyer-rabatter
En slopad skattefrihet avseende s.k. frequent flyer-rabatter
kommer att ställa till problem för arbetsgivarna. Dessa har
ingen reell möjlighet att kunna kontrollera när någon av
deras anställda utnyttjat bonusen för privat bruk. Det torde
vara helt omöjligt att kontrollera utländska flygbolag.
Det är också högst otillfredsställande att regeringens förslag är
ofullständigt eftersom det inte innehåller någon lagreglering om att förmånen
skall anses vara utgiven av arbetsgivaren. Lagrådet har i sitt remissvar pekat
på de svårigheter som föreligger för arbetsgivaren att få vetskap om förmånen
har utnyttjats. Lagrådet förordar därför att frågan ytterligare övervägs innan
kontrolluppgiftsskyldigheten regleras.
Denna typ av rabattsystem är vanligt förekommande hos utländska flyg-
bolag. Skattefriheten infördes för att skapa konkurrensneutrala förutsättningar
för de svenska flygbolagen. Genom att slopa skattefriheten riskerar dessa att
komma i en sämre konkurrenssituation.
Det är enligt vår uppfattning fel att från svensk sida ensidigt ändra
nuvarande regler. Eftersom beskattningsfrågan har en internationell karaktär
bör en eventuell förändring ske genom ett internationellt samarbete. Vi
avvisar därför även i detta avseende regeringens förslag.
Taxeringsbeslut
Ett slopande av förbudet att under november månad
taxeringsåret fatta beslut till den skattskyldiges nackdel
innebär en tyngdpunktsförskjutning i
deklarationsbehandlingen. Skattemyndigheten får mer tid till
förfogande att granska deklarationerna utan att deklaranten
får motsvarande längre tid att förbereda sig.
En förutsättning för att vi skall ställa oss bakom detta förslag är att det
kombineras med en ändring så att det blir en gemensam sista dag för
inlämning av alla deklarationer. En gemensam deklarationstidpunkt för
fysiska personer, dödsbon och juridiska personer skulle innebära flera
fördelar. Tiden för att förbereda och fullgöra deklarationerna blir längre. I de
familjer där det förekommer både förenklade och särskilda deklarationer,
förenklas deklarationsförfarandet. Det blir en rationellare hantering.
Genom att fastställa tidpunkten för inlämnande av alla typer av
deklarationer till den 2 maj skulle också behovet av anstånd minska.
Det torde ankomma på utskottet att utforma erforderlig lagtext.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser
förmånsbeskattning av fri utbildning i enlighet med vad som anförts i
motionen,
2. att riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser
förmånsbeskattning av fria flygresor i enlighet med vad som anförts i
motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en individuell beskattning av fria flygresor,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den
nuvarande schablonbeskattningen avseende fria flygresor även bör
gälla vid 1998 års taxering i enlighet med vad som anförts i motionen,
5. att riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser slopad
skattefrihet av s.k. frequent flyer-rabatter i enlighet med vad som
anförts i motionen,
6. att riksdagen beslutar att fastställa tidpunkten för inlämnande av
alla typer av deklarationer till den 2 maj i enlighet med vad som
anförts i motionen.

Stockholm den 25 april 1996
Bo Lundgren (m)

Karl-Gösta Svens

Yrkanden (12)

 1. att riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser förmånsbeskattning av fri utbildning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser förmånsbeskattning av fri utbildning i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 3. att riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser förmånsbeskattning av fria flygresor i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 4. att riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser förmånsbeskattning av fria flygresor i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en individuell beskattning av fria flygresor
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en individuell beskattning av fria flygresor
  Behandlas i
 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den nuvarande schablonbeskattningen avseende fria flygresor även bör gälla vid 1998 års taxering i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den nuvarande schablonbeskattningen avseende fria flygresor även bör gälla vid 1998 års taxering i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 9. att riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser slopad skattefrihet av s.k. frequent flyer-rabatter i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 10. att riksdagen avslår regeringens förslag i den del det avser slopad skattefrihet av s.k. frequent flyer-rabatter i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i
 11. att riksdagen beslutar att fastställa tidpunkten för inlämnande av alla typer av deklarationer till den 2 maj i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
 12. att riksdagen beslutar att fastställa tidpunkten för inlämnande av alla typer av deklarationer till den 2 maj i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.