Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:236 Vissa jordbrukspolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo48 av Stina Eliasson och Karin Israelsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:236
Tilldelat
Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
1994-03-30
Bordläggning
1994-03-31
Hänvisning
1994-04-11

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Bär- och grönsaksodling på friland är en arbetsintensiv
produktion. Inte minst av sysselsättningsmässiga skäl är det
viktigt att skapa goda möjligheter för denna typ av
produktion. I norra delen av Sverige finns många fördelar
för en kvalitetsmässigt utmärkt produktion: rent vatten, ren
luft och ett subarktiskt klimat gör att växtskyddsmedel
nästan kan uteslutas. En utökad odling skulle i högre grad
än nu kunna göra regionen självförsörjande på bär och
grönsaker. Ur beredskapsskäl vore detta också viktigt.
En viktig fråga i detta sammanhang är att få rätt
växtmaterial, dvs. sådant som är anpassat till norra Sverige.
Verksamheten med att förse vårt land med växter för
nyttooch prydnadsändamål sker vid elitstationen i Balsgård
i Skåne. Detta arbete har kommit att mer och mer inriktas
mot syd- och mellansvenska förhållanden när det gäller
härdighet, ursprung, odlingsvärde m.fl. egenskaper.
Forskning inom området plantskoleväxter och bärväxter
m.m. i norra Sverige pågår vid Sveriges lantbruksuniversitet
(i Röbäcksdalen och Öjebyn). Speciellt i Öjebyn har
forskningen inriktats mot de arbetsområden som omfattas
av plantskole- och bärväxter. I en undersökning över
växtmaterialets kvalitet och vad detta betyder vid
plantering i norra Sverige (Öberg, H 1992) har författaren
kunnat visa att miljontals kronor förlorats på grund av
felaktigt växtmaterial och felaktig hantering. Norra Sverige
omfattas i det här avseendet av odlingszonerna > 4. I Norge
har man insett betydelsen av ett riktigt växtmaterial och
inrättat en elitplantstation i Harstad, söder om Tromsö.
Enligt vår uppfattning bör SLU-s
forskningsstation(trädgård), Öjebyn, omvandlas till
elitplantstation för trädgårdsväxter med samma status som
elitplantstationen i Balsgård i Skåne. Motiveringen för
detta förslag är: Endast en elitplantstation kan förse
norra Sverige med rätt växtmaterial. Växtmaterial för
norra Sverige måste testas i norra Sverige. Det
växtmaterial som passar landets norra delar är i många fall
ointressant längre söderut och prioriteras lågt med
nuvarande ordning. En elitplantstation i norra Sverige
kan effektivt reducera de mycket stora förluster för
samhället som lätt uppstår om felaktigt växtmaterial
används. En elitplantstation i norra Sverige kan effektivt
samverka med motsvarande stationer i övriga cirkumpolära
områden. En elitplantstation i norra Sverige kommer
utan tvekan att medverka till en gynnsam utveckling av den
norrländska plantskolenäringen. Om Sverige blir
medlem i EU måste en elitplantstation finnas i norra
Sverige så att områdets intressen kan tillvaratas.
Det som ovan anförts om en elitplantstation i norra
Sverige bör ges regeringen till känna.
Det Norrlandsstöd som jordbruket har idag borde också
omfatta trädgårdsnäringen. Bär- och
grönsaksproducenterna kan jämställas med potatisodlarna
i norra Sverige och som idag har ett stöd.
Stödet till frilandsodling av bär och grönsaker borde
kunna utformas i likhet med stödet till potatisodling.
Områdesgränserna bör vara desamma som för
potatisstödet. Erfarenheterna från det system som gäller
potatisodlingen är positiva. Odlarna upplever det gällande
systemet som enkelt, rättvist och väl fungerande.
Stödet har gett framtidstro för potatisodlingens framtid
i Norrland. Målet är att kunna åstadkomma hög
självförsörjningsgrad i norra Sverige. Samma mål bör gälla
även för odling av bär och grönsaker på friland. Odling av
bär och grönsaker på friland bör enligt vår mening
jämställas med övrigt jordbruk i norra Sverige och
Norrlandsstödet därför räknas upp. Detta bör ges
regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inrättande av en elitplantstation
i norra Sverige,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om stöd 

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inrättande av en elitplantstation i norra Sverige
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om inrättande av en elitplantstation i norra Sverige
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till bär- och grönsaksodling på friland.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om stöd till bär- och grönsaksodling på friland.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.