Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:210 Särskilda konkurrensregler för lantbruket

Motion 1993/94:N35 av Stina Gustavsson och Stina Eliasson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:210
Tilldelat
Näringsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-27
Bordläggning
1994-04-28
Hänvisning
1994-04-29

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Propositionen behandlar särskilda konkurrensregler för
lantbruket och innehåller många värdefulla klarlägganden
och markeringar men också ett par onödiga begränsningar
för samverkan.
Vid riksdagens behandling den 13 april 1994 av
näringsutskottets betänkande 1993/94:NU15 ställde sig
riksdagen bakom följande uttalande: ''Det är, enligt
utskottets mening, helt oacceptabelt om statsmakterna
genom utformning av regelsystem som missgynnar den
kooperativa företagsformen åstadkommer en styrning bort
från denna företagsform. Riksdagen bör genom ett
uttalande till regeringen klarlägga att de kooperativa
företagsformerna skall behandlas likvärdigt med andra
företag.''
Enligt vår mening bör lagen justeras så att de särskilda
konkurrensreglerna överensstämmer med det ovan citerade
uttalandet.
1. Enligt lagen om ekonomiska föreningar, utfärdad den
11 juni 1987, har föreningarna erhållit frihet att utforma
regler för återbetalning av medlemsinsatser. Denna frihet
har föreningarna använt till att stadga olika regler beroende
på orsaken till utträdet. Vi anser att de delar av lagförslaget
som innebär medlems fria rörlighet i dessa delar utgår. Det
bör räcka med de bestämmelser som finns i lagen om
ekonomiska föreningar vad avser medlems rättigheter och
skyldigheter.
2. I propositionen föreslås att dispens skall krävas om de
i en primärförening samverkande medlemmarna -- t ex
skogsägare -- har en marknadsandel som överstiger 25
procent av ''relevant marknad''. Några motsvarande
restriktioner redovisas inte för sågverk eller skogsbolag. Vi
menar att en ''relevant marknad'' är ett mycket diffust
begrepp. Skogsägarrörelsens andel av skogsarealen utgör
cirka 23 procent av den totala svenska skogsarealen eller
knappt hälften av privatskogsbrukets areal. Skogsbolagen
äger däremot efter Assi Domäns bolagisering cirka 40
procent. Lägger man därtill de inköp av skog som bolagen
gör utomlands blir obalansen ännu större, till bolagens
fördel. Enligt vår uppfattning bör en ändring av regeringens
förslag ske, så att kooperativa företag helt jämställs i
konkurrenshänseende med andra företagsformer. Likaså
bör riksdagen uttala sig för att hela landet är en ''relevant
marknad''.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utformning av regler för
kooperativa företag som i konkurrenshänseende jämställer
dem med andra företagsformer,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utformning av regler för kooperativa företag som i konkurrenshänseende jämställer dem med andra företagsformer
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om utformning av regler för kooperativa företag som i konkurrenshänseende jämställer dem med andra företagsformer
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att hela landet bör utgöra "relevant marknad".
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att hela landet bör utgöra "relevant marknad".
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.