Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:182 Ny lotterilag

Motion 1993/94:Kr11 av Åke Gustavsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:182
Tilldelat
Kulturutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-26
Bordläggning
1994-04-27
Hänvisning
1994-04-28

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Värdeautomater
''Vinna eller försvinna -- folkrörelsernas lotterier och
spel i framtiden'' är namnet på den senaste
lotteriutredningens betänkande. I den konstateras att
folkrörelsernas möjligheter att finansiera sin verksamhet
genom lotterier och spel blivit allt sämre under de senaste
åren. En av orsakerna är den hårdnande konkurrensen från
statliga lotterier och spel. Utredningen föreslog att
folkrörelserna skall ges förutsättningar att introducera nya
spel och lotteriprodukter som i större utsträckning
motsvarar konsumenternas ändrade spelvanor och behov.
Ett av förslagen gällde spel på s.k. värdeautomater.
I propositionen föreslås att tillstånd skall ges för denna
nya spelform. Vi är mycket positiva till att spel på
värdeautomater nu blir tillåtna.
Regeringen föreslår dock inte vem som skall bli
tillståndshavare, ''den vill inte låsa frågan''. Men av texterna
synes framgå att det endast kan bli fråga om ett tillstånd.
Enligt vår mening bör det vara folkrörelserna som skall
få tillstånd att anordna de nya automatspelen.
Folkrörelserna skall ha möjlighet att söka tillstånd var för
sig, vilket ger idrottsrörelsen, barn- och
ungdomsorganisationerna och övriga folkrörelser lika
chanser att utveckla sina idéer om olika spel, eller att välja
att samarbeta. Om folkrörelserna väljer att arbeta i ett
gemensamt organ, kan ett alternativ till att bygga upp en
egen spelorganisation vara att man begär anbud från någon
som redan finns på marknaden för att sköta det operativa
arbetet.
Denna fråga bör beredas av den parlamentariska
utredning vi föreslår i motionen om försäljning av AB
Tipstjänst. Denna fråga bör beredas med förtur av den
parlamentariska utredningen. Regeringen bör därefter
återkomma till riksdagen med förslag till ändring i
lotterilagen så att värdeautomater blir tillåtna även på land.
I avvaktan på utredningens förslag föreslår vi att
lagstiftningen om värdeautomater i andra fall än spel på
fartyg i internationell trafik (§ 26) avslås.
Lottförsäljningsautomater
Lottförsäljningsautomater utrustade med modern
teknik, slumpvalsgenerator och elektroniskt minne får
enligt den nya lagen inte förekomma. Regeringen föreslår
en övergångstid om tre år. Dessa automater finns nu hos
många föreningar över hela landet och de enskilda
föreningarna erhåller ett stort tillskott till sin verksamhet
genom dem. Vi föreslår att övergångsbestämmelserna
ändras så att dessa automater blir tillåtna t.o.m. den 31
december 1999 samt att nuvarande tillstånd skall kunna
förlängas fram till och med detta datum.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen dels avslår regeringens förslag till
lotterilag såvitt avser anordnande av spel på
värdeautomater i andra fall än som avses i 26 §, dels
som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om parlamentarisk utredning av frågan om vilka
som skall kunna få tillstånd till anordnande av spel på
värdeautomater,
2. att riksdagen beträffande punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lotterilagen beslutar att
tillstånd som gäller lottförsäljningsautomater vilka inte är
tillåtna enligt den nya lagen får förlängas längst t.o.m. den
31 december 1999.

Stockholm den 26 april 1994

Åke Gustavsson (s)

Maja Bäckström (s)

Berit O

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen dels avslår regeringens förslag till lotterilag såvitt avser anordnande av spel på värdeautomater i andra fall än som avses i 26 §, dels som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om parlamentarisk utredning av frågan om vilka som skall kunna få tillstånd till anordnande av spel på värdeautomater
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen dels avslår regeringens förslag till lotterilag såvitt avser anordnande av spel på värdeautomater i andra fall än som avses i 26 §, dels som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om parlamentarisk utredning av frågan om vilka som skall kunna få tillstånd till anordnande av spel på värdeautomater
  Behandlas i
 3. att riksdagen beträffande punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lotterilagen beslutar att tillstånd som gäller lottförsäljningsautomater vilka inte är tillåtna enligt den nya lagen får förlängas längst t.o.m. den 31 december 1999.
  Behandlas i
 4. att riksdagen beträffande punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lotterilagen beslutar att tillstånd som gäller lottförsäljningsautomater vilka inte är tillåtna enligt den nya lagen får förlängas längst t.o.m. den 31 december 1999.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.