Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:157 Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.

Motion 1993/94:Jo22 av Stina Eliasson m.fl. (c, fp, m, kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:157
Tilldelat
Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning
1994-03-17
Bordläggning
1994-03-21
Hänvisning
1994-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Regeringen föreslår i proposition 1993/94:157 att
utbildning i hippologi skall ges på högskolenivå och att SLU
bör vara huvudman för den nya utbildningen. Utbildningen
föreslås bli tvåårig och fullt utbyggd omfatta totalt 130
studenter, dvs 65 studenter per årskurs.
I propositionen redovisas framförallt behovet av
utbildning för de områden som omfattar hästsport av olika
slag. Det förvånar oss att det växande behovet av utbildning
för användande av brukshästar i jord- och skogsbruk helt
förbigåtts.
En särskild arbetsgrupp inom Jordbruksdepartementet
har utrett frågan om lämplig eftergymnasial utbildning på
hästområdet. Bland de remissinstanser, som lämnade
synpunkter på förslaget, fanns bland andra Stiftelsen
Wången, som stödde promemorians förslag under
förutsättning att utbildningen avsåg samtliga verksamheter
inom hästområdet samt att lokaliseringen av
högskoleutbildningen skulle förläggas till samtliga tre
riksanläggningar (Wången, Flyinge och Strömsholm).
Föreningen Skogshästen ansåg det viktigt att
hästkörningen skulle få en bra högskoleutbildning och att
lokaliseringen av utbildningen borde förläggas till Stiftelsen
Wångens häst- och utbildningscenter.
Statens naturvårdsverk har i skrivelse till Stiftelsen
Wången med anledning av utredningsförslaget påmint om
hästens betydelse inom jord- och skogsbruket och inom den
naturvårdande verksamheten och som komplement och
stöd till naturvårdens och Naturvårdsverkets arbete.
Wångens Häst- och Utbildningscentrum i Alsen i
Jämtlands län har 90-årig erfarenhet av hingstuppfödning
och är landets körcentrum. Wången har ett eget jord- och
skogsbruk på 250 ha, cirka 85 egna hästar och ett 40-tal
inackorderade av skilda raser, stallar för 130 hästar,
moderna bostäder med plats för ett 70-tal elever, eget
värdshus, kör- och ridhall med manege på 61x31 m,
personalbostäder samt serviceanläggning, 7
lärosalar/konferensutrymmen, 2 kör- och ridplaner, varav
en på 70x120 m, samt en 1000 meters utbildnings-, tränings-
och travbana. Wången har också tillgång till ett omfattande
skogsbilvägnät på minst 2--3 mil.
Stiftelsen Wången har genom upprustning och
nybyggnationer under 1992--93 investerat i
storleksordningen 20 miljoner kronor. Ett statligt
infrastrukturellt stöd på 3 miljoner har bidragit till
möjligheten att investera i upprustning och nybyggnad och
dessutom förvärv av Wångenfastigheterna. Det är ett tydligt
bevis på hur Stiftelsen Wången tillsammans med olika
samhällsintressen har skapat ett värdefullt
utbildningscentrum. Därmed har Stiftelsen Wången ansvar
för att dessa resurser till alla delar utnyttjas på bästa sätt.
Länsstyrelsen och landstinget i Jämtlands län liksom
Krokoms kommun stöder en fortsatt upprustning och
vidareutveckling av Wången som riksanläggning med
tillhörande högskoleutbildning och forskning.
Wången är beläget enbart fem mil från Mitthögskolan i
Östersund. Mitthögskolan har en betydande inriktning på
turism och ekologi och bedriver samarbete med SLU när
det gäller utbildning i ekoteknik. Därmed kan
Mitthögskolan stötta upp med lärar-/forskningsresurser
inom sina specialistområden.
Med den positiva erfarenhet som finns av Sveriges
lantbruksuniversitets (SLU) omfattande decentralisering av
sin utbildningsverksamhet bör det inte föreligga några
svårigheter att bedriva och förlägga en effektiv
högskoleutbildning i hippologi till de tre
riksanläggningarna. Därmed utnyttjas våra
riksanläggningars kompetens och utbildningsresurser på ett
effektivt sätt. Samtidigt uppnås en för landet värdefull
geografisk spridning. Sverige får därmed en heltäckande
hästutbildning, forskning i ämnet och en geografiskt
anpassad lokalisering.
Med SLU, de tre riksanläggningarna Wången, Flyinge
och Strömsholm samt Wångens möjligheter till samarbete
med Mitthögskolan och Norra skogsinstitutet skapas i vårt
land unika förutsättningar för högskoleutbildning i
hippologi.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att delar av högskoleutbildning i
hippologi skall lokaliseras till Wången i

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att delar av högskoleutbidning i hippologi skall lokaliseras till Wången i Jämtlands län.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om att delar av högskoleutbidning i hippologi skall lokaliseras till Wången i Jämtlands län.
  Behandlas i

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.