Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:156 Vissa förändringar i studiestödssystemet

Motion 1993/94:Sf48 av Stina Gustavsson och Marianne Jönsson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:156
Tilldelat
Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-05-02
Bordläggning
1994-05-03
Hänvisning
1994-05-04

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Vi tar i denna motion upp vuxenstudier vid
folkhögskolor. Enligt propositionen kommer studerande i
kommunal och statlig vuxenutbildning som inte bedriver
studier på heltid att få beloppet för studiemedel (särskilt
vuxenstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd för
arbetslösa) avpassat i förhållande till studiernas omfattning
under terminen. Studerande vid folkhögskolor däremot
finns inte med i förslaget. Vi anser att det inte är
studieformen eller vilken som är huvudman för
utbildningen som skall vara avgörande om studiemedel kan
utgå eller ej. Folkhögskolestuderande bör därför enligt vår
uppfattning även omfattas av lika möjligheter till stöd som
föreslås för andra vuxenstuderande.
Även när det gäller tvåterminsregeln uppstår problem
vad gäller det särskilda studiestödet (SVUXA) för vuxna.
Riksdagen har tidigare beslutat att SVUXA skulle kunna
beviljas för utbildning på gymnasienivå. Förordningen som
regeringen därefter utfärdade kom att innehålla möjlighet
att söka SVUXA för studier vid tvåårig kurs men endast
under två terminer. T.ex. kan en arbetslös
folkhögskolestuderande, på grund av en särskild
övergångsregel, uppbära stöd ht 1993, vt 1994 och ht 1994
men inte den sista terminen 1995. Enligt vår mening borde
studiemedlen utgå för fyra terminer, då den studerande
annars kan tvingas att avsluta sina studier och därmed ej
heller erhålla allmän behörighet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna

Yrkanden (2)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om studier vid folkhögskolor.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  avslag
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om studier vid folkhögskolor.
  Behandlas i

Avsändare (2)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.