Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling

Motion 1993/94:A45 av Stina Eliasson (c)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1993/94:140
Tilldelat
Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning
1994-04-13
Bordläggning
1994-04-14
Hänvisning
1994-04-15

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

I regeringens proposition 1993/94:140 finns många
positiva förslag för Jämtlands län. Regeringens förslag ger
belägg för ansvar och god vilja att leva upp till målen för
regionalpolitiken, nämligen att ge alla människor -- oavsett
var de bor i landet -- tillgång till arbete, service och en god
miljö.
Regeringen skriver i den aktuella propositionen att
huvuduppgiften för den nuvarande regionalpolitiken är att
uppnå regional balans -- såväl mellan som inom län.
Jag har i motioner till riksdagen under tidigare år
framhållit att stödområdesindelningen för Östersunds,
Krokoms och Åre kommuner måste ses över.
Jag har också tidigare år i motioner till riksdagen
föreslagit att hela Jämtlands län bör placeras i stödområde.
Det är tillfredsställande att Kalls församling i Åre
kommun och Håsjö och Hällesjö församlingar i Bräcke
kommun nu föreslås placerade i stödområde 1.
Som motiv för dessa förslag anger regeringen
geografiska lägesnackdelar och andra långsiktiga problem.
I verkligheten är det dock så att ''geografiska
lägesnackdelar'' finns i hela Jämtlands län. Inom
Östersunds kommun, som idag inte ingår i något
stödområde alls, finns stora områden som utgörs av
glesbygd, fullt jämförbara med stödområde 1, som gränsar
intill.
Detta faktum ger för många företag i dessa områden en
snedvriden konkurrens som innebär avsevärda nackdelar
när kreditvärdet skall bedömas vid investeringar. Ett tydligt
exempel på dessa nackdelar är Ålsta sågverk i Näs
församling i Östersunds kommun. Sågverket ligger 2 km
från Bergs kommun som ingår i stödområde 1. Ålsta
sågverk är det enda sågverk i Norrlands inland som ligger
utanför stödområde. Antalet anställda är idag 17. För att
kunna trygga och utveckla verksamheten har
sågverksägarna nu under lågkonjunkturen arbetat med ett
intensivt utvecklingsprogram tillsammans med sina
timmerleverantörer och kunder. Investeringsprogrammen
har av myndigheter och kreditinstitut bedömts som mycket
intressanta och representerande ett nytänkande inom
sågverksindustrin i inlandet. Trots detta och trots att
kreditinstituten ser investeringarna som riktiga och
företagsledningen som kompetent föredrar man att för
säkerhets skull gå in i projekt inom stödområdet. Ålsta
sågverk kan alltså inte konkurrera på samma villkor som
sina grannar i stödområdet. Vad det kan innebära för
framtiden är ganska lätt att förutse. Det största hindret för
Ålsta sågverks utveckling och framtid är
stödområdesindelningen!
Jag vill påminna om att sågverksindustrin i Jämtlands län
är oerhört viktig eftersom den tillvaratar och förädlar länets
råvara. De orimligheter som snedvrider konkurrensen inom
t ex denna bransch måste därför bort.
Liknande exempel kan ges från Häggenås församling
inom Östersunds kommun liksom när det gäller Handöls by
i Åre kommun och Näskotts församling i Krokoms
kommun.
I regeringens proposition 1993/94:140 anges möjligheten
och rätten för regeringen att placera in vissa regioner i
tillfälliga stödområden. Denna rätt skall enligt
propositionen kunna användas i regioner som drabbas av
regionalpolitiska problem i samband med
strukturförändringar, som hindrar näringslivets omvandling
och tillväxt.
Enligt min mening borde denna möjlighet prövas
omgående av regeringen som en första akut åtgärd för de
områden jag beskrivit ovan.
Detta bör ges regeringen till känna.
Det viktigaste är dock att mer långsiktigt ge företag i
ovan nämnda församlingar och byar möjlighet att
konkurrera på lika villkor som kollegor i stödområden.
Därför bör Näs och Häggenås församlingar i Östersunds
kommun och Näskotts församling i Krokoms kommun
placeras i stödområde 1, liksom Handöls by i Åre kommun.
Detta bör ges regeringen till känna.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om möjligheten och rätten att
placera in vissa regioner i tillfälliga stödområden,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om placering av Näs och Häggenås
församlingar i Östersunds kommun, Näskotts församling i
Krokoms kommun 

Yrkanden (4)

 1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten och rätten att placera in vissa regioner i tillfälliga stödområden
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet
 2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om möjligheten och rätten att placera in vissa regioner i tillfälliga stödområden
  Behandlas i
 3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om placering av Näs och Häggenås församlingar i Östersunds kommun, Näskotts församling i Krokoms kommun och Handöls by i Åre kommun i stödområde 1.
  Behandlas i
 4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om placering av Näs och Häggenås församlingar i Östersunds kommun, Näskotts församling i Krokoms kommun och Handöls by i Åre kommun i stödområde 1.
  Behandlas i
  Utskottets förslag
  delvis bifall
  Kammarens beslut
  = utskottet

Avsändare (1)

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.