Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi92 av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1992/93:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1993-05-07
Bordläggning
1993-05-11
Hänvisning
1993-05-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Motion till riksdagen

1992/93:Fi92

av Ingvar Carlsson m.fl. (s)

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Innehåll 1.

Sätt
Sverige i arbete. Sammanfattning2 2.

Ekonomi
i kris10 3.

Mål
för en ny politik14 4.

Bryt
nedgången -- återvinn tillväxten15 4.1

Sänk
räntan15 4.2

Stimulera
konsumtionen, sänk momsen16 4.3

Tidigarelägg
investeringar17 4.4

Arbete
och utbildning i stället för bidrag18 4.5

Ge
företagen chans att växa19 5.

Vårt
program för sunda statsfinanser21 6.

Skatt
efter bärkraft32 7.

Kommunernas
ekonomi37 8.

Övriga
frågor39 9.

Hemställan40

1.
Sätt Sverige i arbete!

-- sammanfattning av Socialdemokraternas

Yrkanden

 1. att riksdagen med avslag på proposition 1992/93:150 godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som anförts i motionen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 2. att riksdagen med avslag på proposition 1992/93:150 godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken som anförts i motionen
  Behandlas i:

 3. att riksdagen avslår det förslag till långsiktigt program för att sanera statsfinanserna som förordats i propositionen
  Behandlas i:

 4. att riksdagen avslår det förslag till långsiktigt program för att sanera statsfinanserna som förordats i propositionen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 5. att riksdagen med avslag på propositionen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen som anförts i motionen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 6. att riksdagen med avslag på propositionen beslutar godkänna de allmänna riktlinjerna för budgetregleringen som anförts i motionen
  Behandlas i:

 7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en avveckling av Postgirots ensamrätt till statliga betalningar inte bör ske förrän Postgirot fått möjlighet att förmedla betalningar till och från banksystemet genom debitering av bankkonton
  Behandlas i:

 8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en avveckling av Postgirots ensamrätt till statliga betalningar inte bör ske förrän Postgirot fått möjlighet att förmedla betalningar till och från banksystemet genom debitering av bankkonton
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 9. att riksdagen som sin mening ger regeringen och Riksbanksfullmäktige till känna vad i motionen anförts om penningpolitiken
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 10. att riksdagen som sin mening ger regeringen och Riksbanksfullmäktige till känna vad i motionen anförts om penningpolitiken
  Behandlas i:

 11. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning tillsätts med uppgift att snabbutreda vilka åtgärder som kan vidtas för att stabilisera fastighetsmarknaden och därmed minska statens kostnader för bankstödet
  Behandlas i:

 12. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning tillsätts med uppgift att snabbutreda vilka åtgärder som kan vidtas för att stabilisera fastighetsmarknaden och därmed minska statens kostnader för bankstödet
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 13. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den planerade extra höjningen av boendekostnaderna om 3 000 000 000 kr uppskjuts tills fastighetsmarknaden har stabiliserats enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 14. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den planerade extra höjningen av boendekostnaderna om 3 000 000 000 kr uppskjuts tills fastighetsmarknaden har stabiliserats enligt vad i motionen anförts
  Behandlas i:

 15. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en utredning tillsätts med uppgift att skyndsamt presentera förslag hur näringslivets investeringar kan främjas inom en ram av 10 000 000 000 kr under åren 1993 och 1994
  Behandlas i:

 16. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att en utredning tillsätts med uppgift att skyndsamt presentera förslag hur näringslivets investeringar kan främjas inom en ram av 10 000 000 000 kr under åren 1993 och 1994
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 17. att riksdagen beslutar ge AP-fonden en utökad ram på 10 000 000 000 kr för aktieplaceringar i små och medelstora företag
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 18. att riksdagen beslutar ge AP-fonden en utökad ram på 10 000 000 000 kr för aktieplaceringar i små och medelstora företag
  Behandlas i:

 19. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den kraftfullt bör stödja initiativ i de internationella organisationerna som syftar till att stärka insatserna för tillväxt och bekämpa arbetslösheten
  Behandlas i:

 20. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att den kraftfullt bör stödja initiativ i de internationella organisationerna som syftar till att stärka insatserna för tillväxt och bekämpa arbetslösheten
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 21. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sjukförsäkringen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 22. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om sjukförsäkringen
  Behandlas i:

 23. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att de arbetsgivaravgifter som nu tillförs sjukförsäkringen i fortsättningen tillförs Arbetsmarknadsfonden
  Behandlas i:

 24. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna att de arbetsgivaravgifter som nu tillförs sjukförsäkringen i fortsättningen tillförs Arbetsmarknadsfonden
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 25. att riksdagen beslutar att avgiften enligt 1 § lagen om allmän sjukförsäkringsavgift höjs till 1,9 % från den 1 januari 1994
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 26. att riksdagen beslutar att avgiften enligt 1 § lagen om allmän sjukförsäkringsavgift höjs till 1,9 % från den 1 januari 1994
  Behandlas i:

 27. att riksdagen beslutar att sjukförsäkringsavgiften i lagen (1981:691) om socialavgifter fr.o.m. den 1 januari 1994 skall vara 7,23 %
  Behandlas i:

 28. att riksdagen beslutar att sjukförsäkringsavgiften i lagen (1981:691) om socialavgifter fr.o.m. den 1 januari 1994 skall vara 7,23 %
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 29. att riksdagen beslutar att arbetsmarknadsavgiften i lagen (1981:691) om socialavgifter fr.o.m. den 1 januari 1994 skall vara 3,15 %
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 30. att riksdagen beslutar att arbetsmarknadsavgiften i lagen (1981:691) om socialavgifter fr.o.m. den 1 januari 1994 skall vara 3,15 %
  Behandlas i:

 31. att riksdagen hos regeringen begär förslag till en skuldsaneringslag.
  Behandlas i:

 32. att riksdagen hos regeringen begär förslag till en skuldsaneringslag.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: delvis bifall
  Kammarens beslut: = utskottet
 33. att riksdagen hos regeringen begär en samlad redovisning av åtgärder som vidtagits eller planerats inom socialförsäkringen och hur dessa uppfyller kravet på rationalitet och trygghet för individen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 34. att riksdagen hos regeringen begär en samlad redovisning av åtgärder som vidtagits eller planerats inom socialförsäkringen och hur dessa uppfyller kravet på rationalitet och trygghet för individen
  Behandlas i:

 35. att riksdagen beslutar att försvarskostnaderna för budgetåret 1993/94 skall minska med 600 000 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

 36. att riksdagen beslutar att försvarskostnaderna för budgetåret 1993/94 skall minska med 600 000 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 37. att riksdagen beslutar att jordbruksstödet för budgetåret 1993/94 skall minska med 1 000 000 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 38. att riksdagen beslutar att jordbruksstödet för budgetåret 1993/94 skall minska med 1 000 000 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

 39. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning tillsätts för att bedöma hur miljöavgifter skall kunna användas för att förstärka statsfinanserna och förbättra miljön
  Behandlas i:

 40. att riksdagen hos regeringen begär att en utredning tillsätts för att bedöma hur miljöavgifter skall kunna användas för att förstärka statsfinanserna och förbättra miljön
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 41. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ny fastighetstaxering och breddad bas för mervärdesskatten
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 42. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en ny fastighetstaxering och breddad bas för mervärdesskatten
  Behandlas i:

 43. att riksdagen beslutar att Invandrarverkets anslag skall minska med 1 100 000 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

 44. att riksdagen beslutar att Invandrarverkets anslag skall minska med 1 100 000 000 kr i enlighet med vad som anförts i motionen
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 45. att riksdagen beslutar att den tidigare gällande skatteflyktslagen återinförs
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 46. att riksdagen beslutar att den tidigare gällande skatteflyktslagen återinförs
  Behandlas i:

 47. att riksdagen hos regeringen begär en skyndsam utredning om vad i motionen anförts om avgiftsfinansierad skatterevision
  Behandlas i:

 48. att riksdagen hos regeringen begär en skyndsam utredning om vad i motionen anförts om avgiftsfinansierad skatterevision
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 49. att riksdagen beslutar att den årliga uppräkningen av såväl grundavdrag som brytpunkt i skatteskalan för arbetsinkomster korrigeras för den del av inflationen som är ett resultat av att kronan har fallit i värde och att denna avräkning skall bygga på Konjunkturinstitutets bedömning av den s.k. deprecieringseffekten
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 50. att riksdagen beslutar att den årliga uppräkningen av såväl grundavdrag som brytpunkt i skatteskalan för arbetsinkomster korrigeras för den del av inflationen som är ett resultat av att kronan har fallit i värde och att denna avräkning skall bygga på Konjunkturinstitutets bedömning av den s.k. deprecieringseffekten
  Behandlas i:

 51. att riksdagen beslutar att den statliga inkomstskatten fr.o.m. den 1 januari 1994 höjs till 25 % på inkomster över brytpunkten
  Behandlas i:

 52. att riksdagen beslutar att den statliga inkomstskatten fr.o.m. den 1 januari 1994 höjs till 25 % på inkomster över brytpunkten
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 53. att riksdagen beslutar att den föreslagna inkomstskattehöjningen används för att finansiera kostnaderna för arbetslösheten och att skattehöjningen gäller till dess att Arbetsmarknadsfondens inkomster och utgifter är i balans
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 54. att riksdagen beslutar att den föreslagna inkomstskattehöjningen används för att finansiera kostnaderna för arbetslösheten och att skattehöjningen gäller till dess att Arbetsmarknadsfondens inkomster och utgifter är i balans
  Behandlas i:

 55. att riksdagen beslutar att mervärdesskatten under tiden den 1 juli 1993 -- den 31 december 1994 utgår med 20 % av beskattningsvärdet dock med 16 % av beskattningsvärdet för serveringstjänster, persontransporter och sådana livsmedel som i dag har en mervärdesskatt på 21 %
  Behandlas i:

 56. att riksdagen beslutar att mervärdesskatten under tiden den 1 juli 1993 -- den 31 december 1994 utgår med 20 % av beskattningsvärdet dock med 16 % av beskattningsvärdet för serveringstjänster, persontransporter och sådana livsmedel som i dag har en mervärdesskatt på 21 %
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 57. att riksdagen beslutar att skattesatsen på fysiska personers och dödsbons kapitalinkomster skall vara 30 % även efter år 1994
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 58. att riksdagen beslutar att skattesatsen på fysiska personers och dödsbons kapitalinkomster skall vara 30 % även efter år 1994
  Behandlas i:

 59. att riksdagen beslutar att skatten på reavinster på aktier och andra finansiella instrument som beskattas enligt aktievinstreglerna skall vara 30 % fr.o.m. den 1 januari 1994
  Behandlas i:

 60. att riksdagen beslutar att skatten på reavinster på aktier och andra finansiella instrument som beskattas enligt aktievinstreglerna skall vara 30 % fr.o.m. den 1 januari 1994
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 61. att riksdagen beslutar att skattesatsen på avkastning av kapitalförsäkringar och på värdepappersfonder skall vara 30 % fr.o.m. den 1 januari 1994
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 62. att riksdagen beslutar att skattesatsen på avkastning av kapitalförsäkringar och på värdepappersfonder skall vara 30 % fr.o.m. den 1 januari 1994
  Behandlas i:

 63. att riksdagen beslutar att införa en ny energibeskattning för industrin i enlighet med det i motion 1992/93:Sk354 redovisade förslaget
  Behandlas i:

 64. att riksdagen beslutar att införa en ny energibeskattning för industrin i enlighet med det i motion 1992/93:Sk354 redovisade förslaget
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 65. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att bekämpa ekobrottsligheten och olika former av skatteundandragande
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 66. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om vikten av att bekämpa ekobrottsligheten och olika former av skatteundandragande
  Behandlas i:

 67. att riksdagen beslutar, att utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 62 000 000 kr till Rikspolisstyrelsen för ekobrottsbekämpning, att användas på det sätt som redogörs för i motion 1992/93:Ju817
  Behandlas i:

 68. att riksdagen beslutar, att utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 62 000 000 kr till Rikspolisstyrelsen för ekobrottsbekämpning, att användas på det sätt som redogörs för i motion 1992/93:Ju817
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 69. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 4 500 000 kr till kronofogdemyndigheternas specialindrivningsenheter
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 70. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 4 500 000 kr till kronofogdemyndigheternas specialindrivningsenheter
  Behandlas i:

 71. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 6 500 000 kr till Riksåklagaren för utökning av antalet tjänster som ekoåklagare samt utbildning av ekobrottsåklagare
  Behandlas i:

 72. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 6 500 000 kr till Riksåklagaren för utökning av antalet tjänster som ekoåklagare samt utbildning av ekobrottsåklagare
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 73. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 25 000 000 kr till Riksskatteverket för utökning av antalet tjänster samt utbildning av skatterevisorer
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 74. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 25 000 000 kr till Riksskatteverket för utökning av antalet tjänster samt utbildning av skatterevisorer
  Behandlas i:

 75. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 2 000 000 kr till Tullverket för att öka spanings- och utredningsinsatser mot internationell ekonomisk brottslighet riktad mot Sverige
  Behandlas i:

 76. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen föreslagit, anvisa 2 000 000 kr till Tullverket för att öka spanings- och utredningsinsatser mot internationell ekonomisk brottslighet riktad mot Sverige
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 77. att riksdagen beslutar att dieseloljeskatten skall vara 1:35 kr/l och att nuvarande nivå på fordonsskatten för tyngre dieseldrivna lastbilar och släpvagnar skall gälla tills vidare
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 78. att riksdagen beslutar att dieseloljeskatten skall vara 1:35 kr/l och att nuvarande nivå på fordonsskatten för tyngre dieseldrivna lastbilar och släpvagnar skall gälla tills vidare
  Behandlas i:

 79. att riksdagen beslutar att återinföra charterskatten
  Behandlas i:

 80. att riksdagen beslutar att återinföra charterskatten
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 81. att riksdagen hos regeringen begär förslag om hur beslutet om slopandet av förpackningsskatten skall finansieras
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 82. att riksdagen hos regeringen begär förslag om hur beslutet om slopandet av förpackningsskatten skall finansieras
  Behandlas i:

 83. att riksdagen beslutar att avkastningsskatten på privata pensionsförsäkringar skall vara 10 %
  Behandlas i:

 84. att riksdagen beslutar att avkastningsskatten på privata pensionsförsäkringar skall vara 10 %
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 85. att riksdagen beslutar att individuellt pensionssparande utan försäkringsinslag inte skall berättiga till ett allmänt avdrag på det sätt som i dag gäller för privata pensionsförsäkringar (p-försäkringar)
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 86. att riksdagen beslutar att individuellt pensionssparande utan försäkringsinslag inte skall berättiga till ett allmänt avdrag på det sätt som i dag gäller för privata pensionsförsäkringar (p-försäkringar)
  Behandlas i:

 87. att riksdagen beslutar att avslå 2 § i förslaget till lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel för år 1994
  Behandlas i:

 88. att riksdagen beslutar att avslå 2 § i förslaget till lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel för år 1994
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 89. att riksdagen beslutar att 2 § i motionens förslag till lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel för år 1994 skall villkora kommunernas och landstingens rätt att behålla den ökning av skattekraften som minskade grundavdrag medför i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i:

  Utskottets förslag: avslag
  Kammarens beslut: = utskottet
 90. att riksdagen beslutar att 2 § i motionens förslag till lag med särskilda bestämmelser om utbetalning av skattemedel för år 1994 skall villkora kommunernas och landstingens rätt att behålla den ökning av skattekraften som minskade grundavdrag medför i enlighet med vad som anförts i motionen.
  Behandlas i:

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.