Till innehåll på sidan

med anledning av prop. 1992/93:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. (kompletteringsproposition)

Motion 1992/93:Fi104 av Ingvar Svensson och Margareta Viklund (kds)

Ärendet är avslutat

Motionskategori
-
Motionsgrund
Proposition 1992/93:150
Tilldelat
Finansutskottet

Händelser

Inlämning
1993-05-07
Bordläggning
1993-05-11
Hänvisning
1993-05-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Haninge är en av de kommuner som byggde mest inom
det s k miljonprogrammet. På senare tid är Haninge den
kommun i Sverige som haft det mest ambitiösa reparations-
och förbättringsarbetet gällande såväl den yttre som den
inre bostadsmiljön.
De ambitiösa satsningarna har lett till att stiftelsen
Haningehem nu har skulder som uppgår till 3,3 miljarder
kronor och inte kan fullgöra sina betalningsförpliktelser.
Kommunen som tecknat borgen för lånen kommer att
successivt tvingas infria dessa förbindelser. Haninge har
ingen möjlighet att fullt ut klara detta, utan har med
landshövding Ulf Adelsohn som förhandlingsman fört
förhandlingar med regeringen om särskilt stöd.
Staten har gått med på att bevilja Haninge kommun ett
lån på 350 miljoner kronor. Lånet skulle vara ett 10-årigt
amorteringsfritt lån. Önskemålen om att detta lån även
skulle vara räntefritt har inte kunnat tillgodoses. Det skulle
i så fall vara ett prejudikat som skulle innebära väsentliga
olägenheter inför framtiden för staten.
Enligt vår mening skulle en hållbar åtgärd för att stödja
Haninge kommun i denna unikt besvärliga situation vara att
tillåta en skattehöjning 1994 utan att dra in den tillfälliga
höjningen av statsbidraget. Det skulle innebära en
inkomstförstärkning för kommunen på ca 32 mkr. Därmed
skulle också Haninge kommun på egen hand kunna
förstärka sina möjligheter att klara de räntekostnader
kommunen drabbas av p g a problemen i Haningehem.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
va

Yrkanden

  1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en dispens för Haninge kommun att höja kommunalskatten utan att det tillfälligt höjda statsbidraget reduceras.
    Behandlas i:

    Utskottets förslag: avslag
    Kammarens beslut: = utskottet
  2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om en dispens för Haninge kommun att höja kommunalskatten utan att det tillfälligt höjda statsbidraget reduceras.
    Behandlas i:

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.